iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Antroponimia słowiańska : materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa 6-8.IX.1994
Author/editor: pod red. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej i Jerzego Dumy
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1996
Series:
Prace Onomastyczne ; 35 [Show]
Pages: 441 s.
Note: Indeks
Languages: pol, etc.
Abstract: Tom stanowi zbiór referatów wygłoszonych na IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej pt. "Syntezy antroponimiczne i antroponimia obszarów pogranicznych", która odbyła się w Warszawie we wrześniu 1994 r. Zawiera zarówno prace szczegółowe, jak też i propozycje ujęć syntetycznych. Pomimo bardzo szerokiego zakresu podejmowanych tematów można zauważyć paralelizm w zakresie tematyki i metodologii badań prowadzonych przez uczonych z różnych ośrodków. (MF)
Author headings:
rd. Wolnicz-Pawłowska, Ewa [Show]
rd. Duma, Jerzy [Show]
Keywords: 1994 r., antroponimia 2 (dyscyplina), języki słowiańskie, materiały konferencyjne, "Syntezy antroponimiczne i antroponimia obszarów pogranicznych", Warszawa
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.5. General part. Onomastics [Show]
Articles:
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Antroponimia polska na Kresach południowo-wschodnich : zarys problematyki .- Warszawa, 1996 [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Antroponimia Polski XVI do XVIII wieku : wstępne uwagi redakcyjne .- Warszawa, 1996 [Show]
MATUSZEWSKI Józef: Antroponimia Śląska z przełomu XII i XIII wieku .- Warszawa, 1996 [Show]
MRÓZEK Robert: Antroponimia w systemie onimicznym .- Warszawa, 1996 [Show]
KOPERTOWSKA Danuta: Antroponimy wydobyte z toponimii małopolsko-mazowieckiego pogranicza .- Warszawa, 1996 [Show]
RIEGER Janusz: Dawna granica etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii .- Warszawa, 1996 [Show]
SOCHACKA Stanisława: Interetniczne aspekty antroponimii kłodzkiej XIV i XV wieku .- Warszawa, 1996 [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Jan Stanisław Bystroń jako onomasta .- Warszawa, 1996 [Show]
MALEC Maria: Kształtowanie się kategorii imienia w polskim systemie antroponimicznym : zarys problematyki .- Warszawa, 1996 [Show]
GALA Sławomir: Morfologiczny czy leksykalny aspekt nazwisk określonych klas leksykalnoetymologicznych .- Warszawa, 1996 [Show]
MOSSAKOWSKA Barbara: Nazwiska obce mieszkańców Warmii : XVI-XVIII wiek .- Warszawa, 1996 [Show]
BIOLIK Maria: Nazwiska polskie mieszkańców okolic Węgorzewa w latach 1653-1853 .- Warszawa, 1996 [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Nazwiska Żydów białostockich .- Warszawa, 1996 [Show]
JAKUS-BORKOWA Ewa: Nazwy osobowe w funkcji kosmonimów .- Warszawa, 1996 [Show]
NOWIK Krystyna: Nazwy osobowe w najnowszych chrematonimach Opolszczyzny .- Warszawa, 1996 [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Nazwy osobowe w nazwach sklepów .- Warszawa, 1996 [Show]
WÓJTOWICZ Marian: O hagionimicznych elementach leksykalnych w antroponimii rosyjskiej .- Warszawa, 1996 [Show]
RUDNICKA-FIRA Elżbieta, SKUDRZYKOWA Aldona: O imionach Polaków na Grodzieńszczyźnie .- Warszawa, 1996 [Show]
FOSTER Elżbieta: O staropołabskich nazwach osobowych przekazanych tylko w nazwach miejscowych .- Warszawa, 1996 [Show]
DUMA Jerzy: Odapelatywne nazwy osobowe Pomorza Zachodniego rekonstruowane na podstawie nazw miejscowych .- Warszawa, 1996 [Show]
CZACHOROWSKA Magdalena: Onomastyczne formacje przejściowe w księgach "Wielkopolskich rot sądowych" na tle ogólnej teorii deskrypcji jednostkowych .- Warszawa, 1996 [Show]
SZEWCZYK Łucja Maria: Onomastyczne i kulturowo-kultowe znaczenie imienia Wojciech .- Warszawa, 1996 [Show]
TICHONIUK Bazyli: Patronimy w aktach sądowych starostwa bielskiego (lata 1774-1781) .- Warszawa, 1996 [Show]
WAUER Sophie: Personennamen fremder Herkunft im altpolabischen anthroponymischen System .- Warszawa, 1996 [Show]
KĘSIKOWA Urszula: Polskie nazwiska gdańskich mieszczan XVIII-XIX wieku .- Warszawa, 1996 [Show]
BREZA Edward: Pomorskie nazwiska typu Degórski (:de Górski), Elnis (:e Lniska) .- Warszawa, 1996 [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Portret nazwy osobowej Zawisza .- Warszawa, 1996 [Show]
KNAPPOVÁ Miloslava: Příjmení jako systém .- Warszawa, 1996 [Show]
CZAPLICKA-NIEDBALSKA Maria: Proces stabilizacji nazwisk mieszkańców Bydgoszczy od końca XV do połowy XVIII wieku .- Warszawa, 1996 [Show]
STRUMIŃSKI Bohdan: Skład narodowościowy elity wczesnoruskiej odbity w imionach osobowych .- Warszawa, 1996 [Show]
BLICHA Michal: Slovensko-pol'ské jazykové kontakty v priezviskách východného Slovenska .- Warszawa, 1996 [Show]
RYMUT Kazimierz: Słownik imion współcześnie w Polsce używanych .- Warszawa, 1996 [Show]
WENZEL Walter: Die sorbischen Familiennamen auf -ski in vergleichend westslawischer Sicht .- Warszawa, 1996 [Show]
POSPISZYL Anna: Staropruskie i polskie nazwy osobowe na -ko z dawnych ziem pruskich : XIII-XVII w. .- Warszawa, 1996 [Show]
KOWALIK-KALETA Zofia: Synteza antroponimiczna - pojęcie i metodologia opracowania .- Warszawa, 1996 [Show]
BUDZISZEWSKA Wanda: Ślady kolonizacji wołoskiej w antroponimii Orawy .- Warszawa, 1996 [Show]
CITKO Lilia, DACEWICZ Leonarda: Typy strukturalne antroponimów w XVI-wiecznym województwie podlaskim .- Warszawa, 1996 [Show]
DECYK-ZIĘBA Wanda, DUBISZ Stanisław: Uwarunkowania zmian antroponimów w zbiorowościach polonijnych .- Warszawa, 1996 [Show]
EICHLER Ernst: W sprawie najstarszych baz antroponimicznych w językach zachodniosłowiańskich .- Warszawa, 1996 [Show]
SKOWRONEK Katarzyna: Współczesne najczęściej używane nazwiska polskie .- Warszawa, 1996 [Show]
BILY Inge: Zweigliedrige slawische Vollnamen in Ortsnamen des ehemaligen altsorbischen Sprachgebietes .- Warszawa, 1996 [Show]
KOROBAR-BELČEVA Mariǰa: Антропонимите содржани во ојкономијата на македонскиот западен пограничен регион .- Warszawa, 1996 [Show]
ILIEVSKA Krasimira: Имиња изведени од основата брат во македонскиот јазик на фонот на словенските јазици .- Warszawa, 1996 [Show]
DIMITROVA-TODOROVA Liljana: Различни пластове откъм произход лични имена в българската топонимия .- Warszawa, 1996 [Show]