iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Антропонимите содржани во ојкономијата на македонскиот западен пограничен регион
Author/editor: Марија Коробар-Белчева
Published in: Antroponimia słowiańska : materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa 6-8.IX.1994 .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 207-214
Note: Streszcz.: pol
Languages: mac
Abstract: Во статијата авторката ги опишува ојконимите на Дебар, кои што се изведени од антропонимите. Таа забележува, дека западномакедонските говори во Поље и Голо Брдо се наоѓат во две држави - Македонија и Албанија. Причината на тоа се не само миграциите на местното луѓе (XVIII-XX век), но и на промени на границите меѓу државите. Сите етнолингвистични промени се одражуваат и во топонимијата. Највеќе елементи се словенски, но има и други - турски, албански и влашки. Се забележува, дека највеќе ојконимите се образувани од лични имиња. Во топонимијата словенските имиња се од разни видове - сложени (тие се следат много подоцна одколку што тоа се види кај Источните Словени), изведени и апелативни - кои што често не се наоѓат во други извори. Авторката забележува, дека има број села, кои што ги имат имиња изведени од календарски имиња, често со дeминутивнио-хипокористична деривација. (MF)
Author headings:
au. Korobar-Belčeva, Mariǰa [Show]
Keywords: 18-20 w., antroponim, Debar (region), język macedoński, nazewnictwo miejscowe
Tags:
Classification:
3.2.7.2. Macedonian. Toponymy [Show]
3.2.7.1. Macedonian. Anthroponymy [Show]
3.2.3. Macedonian. Dialectology [Show]