iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Słowiańskie pogranicza językowe : zbiór studiów
Author/editor: pod red. Kwiryny Handke
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1992
Series:
Język na Pograniczach ; 1 [Show]
Pages: 224 s.
Languages: eng, pol
Abstract: Tom stanowi pokłosie czwartego spotkania upamiętniającego Z. Stiebera i poświęconego językoznawstwu porównawczemu, które miało miejsce w 1988 r. w Warszawie. Inauguruje nową serię Instytutu Słowianoznawstwa "Język na Pograniczach", poświęconą szeroko pojętym zagadnieniom pogranicz językowych - zarówno między różnymi językami etnicznymi, jak w ramach jednego języka narodowego. (MF)
Author headings:
rd. Handke, Kwiryna [Show]
Keywords: 1988 r., językoznawstwo porównawcze, materiały konferencyjne, pogranicze językowe, Stieber Zdzisław (1903-1980), Warszawa
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
Personal subject heading:
Stieber, Zdzisław [Show]
Articles:
SMUŁKOWA Elżbieta: Białorusko-polskie a białorusko-rosyjskie pogranicze językowe .- Warszawa, 1992 [Show]
CYBULSKI Marek: Bohemizmy a dialektyzmy w świetle językowej analizy piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego" .- Warszawa, 1992 [Show]
SZYMAŃSKI Maciej: "Futuralne" konstrukcje habere + infinitivus lub jego funkcjonalny ekwiwalent na pograniczu słowiańsko-bałkańskim .- Warszawa, 1992 [Show]
DEJNA Karol: Interferencje słowackie w polskiej gwarze na Węgrzech .- Warszawa, 1992 [Show]
MAŃCZAK Witold: Język czy dialekt kaszubski? : czyli o wpływie polskim na kaszubszczyznę .- Warszawa, 1992 [Show]
MARVAN Jiří: Microlinguistics - dialectology or language engineering? .- Warszawa, 1992 [Show]
HANDKE Kwiryna: Na marginesie rozważań Marii Karpluk o warszawskich nazwach ulic w książkach I.B. Singera .- Warszawa, 1992 [Show]
KARPLUK Maria: Nazwy ulic Warszawy w książkach I.B. Singera : do ilustracji żydowsko-polskiego kontaktu językowego .- Warszawa, 1992 [Show]
MARYNIAKOWA Irena: O formach osobowych czasowników w północno-wschodnich gwarach polskich i językach wschodniosłowiańskich .- Warszawa, 1992 [Show]
DRZAZGOWSKI Mariusz: O nazwie chachłacka mowa .- Warszawa, 1992 [Show]
WITKOWSKI Wiesław: O polszczyźnie bazyliańskiego słownika supraskiego z 1722 r. .- Warszawa, 1992 [Show]
SIEROCIUK Jerzy: O procesach słowotwórczych na "pograniczu" gwar rodzimych : na przykładzie gwar Lubelszczyzny .- Warszawa, 1992 [Show]
SMOCZYŃSKI Wojciech: O tzw. zapożyczeniach prapolskich w języku staropruskim .- Warszawa, 1992 [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Podziały i związki językowe na Pomorzu na wschód i zachód od Odry .- Warszawa, 1992 [Show]
MINDAK-ZAWADZKA Jolanta: Pogranicze albańsko-macedońskie jako przykład strefy wzajemnego oddziaływania systemów gramatycznych języków bliżej nie spokrewnionych .- Warszawa, 1992 [Show]
BUDZISZEWSKA Wanda: Pogranicze językowe słowiańsko-greckie .- Warszawa, 1992 [Show]
WALCZAK Bogdan: Polskie sobór - owoc pogranicza kulturowego .- Warszawa, 1992 [Show]
FALIŃSKA Barbara: Polsko-czesko-słowackie pogranicze w świetle leksyki OLA .- Warszawa, 1992 [Show]
DULEWICZOWA Irena: Problem wewnętrznej granicy języka na tle słowiańskich badań porównawczych .- Warszawa, 1992 [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Problem wpływu niemieckiego na kategorię nomina actionis w tekstach słowińskich i kaszubskich .- Warszawa, 1992 [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Rola wpływów obcych w rozwoju języka na przykładzie wpływu łaciny na język czeski i polski .- Warszawa, 1992 [Show]
WEINSBERG Adam: Slawizacja fleksyjna .- Warszawa, 1992 [Show]
GOGOLEWSKI Stanisław: Słowiańskie i niesłowiańskie interferencje językowe w wybranych gwarach polskich na terenie Rumunii .- Warszawa, 1992 [Show]
WARCHOŁ Stefan: W sprawie genezy miękkich , ǵ, w formach typu moǵe, šklanḱe, blax́i w gwarach polskich wschodniej Lubelszczyzny .- Warszawa, 1992 [Show]
PELCOWA Halina: Wyrazy mazowieckie w gwarach Lubelszczyzny na wschód od Wieprza .- Warszawa, 1992 [Show]
NOWOWIEJSKI Bogusław: Z metodologii badań pogranicza językowego północno-wschodnio-polskiego .- Warszawa, 1992 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Z rozważań na temat domniemanych dawnych słowiańskich pogranicz językowych .- Warszawa, 1992 [Show]
PIHAN-KIJASOWA Alicja: Z zagadnień polszczyzny północnokresowej XVII wieku .- Warszawa, 1992 [Show]
WAJDA-ADAMCZYKOWA Ludwika: Zapożyczenia wschodniosłowiańskie w nazwach polskich drzew i krzewów .- Warszawa, 1992 [Show]