iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: "Futuralne" konstrukcje habere + infinitivus lub jego funkcjonalny ekwiwalent na pograniczu słowiańsko-bałkańskim
Author/editor: Maciej Szymański
Published in: Słowiańskie pogranicza językowe : zbiór studiów .- Warszawa, 1992 [Show]
Pages: 167-171
Languages: pol
Abstract: Przedmiotem analizy jest konstrukcja typu habere + infinitivus (lub jego ekwiwalent) i jej występowanie na pograniczu bałkańsko-słowiańskim, a mianowicie w językach serbsko-chorwackim i albańskim. Autor przytacza informacje, że w języku serbsko-chorwackim konstrukcja imati + inf. służy do wyrażania przyszłości, z pewnym nacechowaniem modalnym. Na wskazanych przez siebie przykładach pokazuje, że charakterystyka temporalna tej konstrukcji zawiera w sobie również znaczenie 'zobowiązanie', zaś przypisywane jej wartości temporalne wynikają z faktu podwójnej temporalizacji. W języku albańskim funkcjonalnie analogiczna jest wyłącznie forma toskijska kam për të bërë, podczas gdy gegijska kam me bâ uległa częściowej gramatykalizacji i desemantyzacji czasownika modalnego. Wskazuje to na możliwość rozwoju konstrukcji habere + infinitivus w wyniku wewnętrznego rozwoju języków, a nie wzajemnych ich kontaktów. (MF)
Author headings:
au. Szymański, Maciej [Show]
Keywords: język albański, język serbsko-chorwacki, mieć (konstrukcja z bezokolicznikiem), modalność, pogranicze językowe, temporalność
Tags:
Classification:
10.3. Slavic – non-slavic contrastive studies [Show]