iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 2001
Issue - 2002 T. 49-50 z. 6
Articles:
Bibliografia prac Zenona Leszczyńskiego opublikowanych w latach 1954-2002 [Show]
KRAWCZYK-TYRPA Anna: Bydgoska mowa w krakowskich uszach [Show]
KURYŁOWICZ Beata Iwona: Deklinacja rzeczowników męskich w podlaskich aktach urzędowych z drugiej połowy XVI wieku [Show]
JOKA Maria: Indywidualne warianty comparatora w twórczości Jana Parandowskiego [Show]
REICHAN Jerzy: Jeszcze o wykrzyknikach na, ne, i pochodnych od nich formach w znaczeniu 'bierz, weź' lub 'bierzcie, weźcie' w gwarach polskich [Show]
BIEŃKOWSKA Danuta: Językowy obraz wspólnoty : na materiale Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka [Show]
DUDA Henryk: Kiedy święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka? [Show]
GAŁECKI Zygmunt: Krótka historia wyrazu kudyś [Show]
MAKARSKI Władysław: Leśmian i Leszczyński : dwa bieguny antroponimicznej rodziny leśnej [Show]
BAJEROWA Irena: Mechanizmy deformacji znaczeniowej niektórych biblizmów [Show]
WRÓBLEWSKI Piotr: Metaforyczne obrazy ciemności i nocy w prozie Brunona Schulza [Show]
KREJA Bogusław: Nieznane staropolskie nazwy osobowe na -mir i -sław, ukryte we współczesnych polskich nazwiskach [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Nomina agentis z formantem -acz w "Biblii Szymona Budnego" z roku 1572 [Show]
CYBULSKI Marek: O dwóch zakresach działania tabu językowego w Polsce epoki baroku [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: O kaszubskich č̍ (ć) i ǯ̍ (ʒ́) powstałych z i ǵ [Show]
KUŁAK Beata: O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii [Show]
PUZYNINA Jadwiga: O pojęciu intensyfikacji [Show]
BOBROWSKI Ireneusz: O potrzebie pojęcia podmiot (i pojęć pokrewnych) [Show]
ANDREJEWICZ Urszula: O rodzaju gramatycznym, związku zgody i problemach z tym związanych [Show]
KAROLCZUK Agnieszka: Osobliwości językowe twórczości naukowej Zenona Leszczyńskiego [Show]
BEDNARCZUK Leszek: Paralele indoeuropejskie polskich gwarowych procesów fonetycznych [Show]
SOKÓLSKA Urszula: Porównania charakteryzujące ludzi i zachowania ludzkie w reportażach Melchiora Wańkowicza [Show]
ZARĘBINA Maria: Postawy wartościujące w języku i tekście studenckim [Show]
KUCAŁA Marian: Powracające formy wyrazowe [Show]
FALIŃSKA Barbara: Prządka i synonimy w dialektach i językach słowiańskich [Show]
WALCZAK Bogdan: Recenzja językowa : zarzucony gatunek naukowej twórczości językoznawczej [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Redukcje grup spółgłoskowych w gwarach wschodniej Lubelszczyzny [Show]
KAROLCZUK Agnieszka: Słowo o Jubilacie [Zenonie Leszczyńskim] [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Szlachetny rodowód polskiego pędraka [Show]
NOWAK Małgorzata: Tabu językowe i eufemizm w sytuacji religijnej [Show]
ŁESIÓW Michał: Ukraińskie gwarowe bed zamiast pered 'przed' [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Ustalanie legend do map "Atlasu ogólnosłowiańskiego" [Show]
KUPISZEWSKI Władysław: Uwagi o języku esejów Andrzeja Gronczewskiego [Show]
NOWOWIEJSKI Bogusław: W sprawie odmian języka polskiego na Białostocczyźnie [Show]
AWRAMIUK Elżbieta: Wpływ odstępstw od segmentacji ortograficznej na wyniki statystyczne "Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej" [Show]
KARPLUK Maria: Wyrazy polskie i niemieckie w ukraińskiej gwarze okolic Brodów : lata 1930-1945 [Show]
RIEGER Janusz: Z antroponimii polskiej na Ukrainie : imiona i nazwiska mieszkańców Hreczan koło Poskirowa z lat 1937-1938 [Show]
KOPER Mariusz: Z toponimii Roztocza [Show]
TWARDZIK Wacław: Znalazły się dwa brakujące staropolskie ogniwa czyli o kładzeniu pieniędzy w XV wieku [Show]