iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Македонски јазик .- Скопје, 1997 - 2022 [Show]
Year 2000
Issue - 2001 Г. 51-52
Articles:
TOPLISKA-EVROSKA Katica [Recenzja pracy: TANTUROVSKA Lidiǰa: Директниот и индиректниот обjeкт во jазикот на македонските автори од 19 век .- Скопje, 1998] [Show]
MIRKULOVSKA Milica [Omówienie: KAROLAK Stanisław, MIRKULOVSKA Milica: Инхоативна видска конфигурација во македонскиот јазик = Inchoatywna konfiguracja aspektualna w języku macedońskim .- Warszawa, 2000] [Show]
UGRINOVA-SKALOVSKA Radmila [Recenzja pracy: Glagolitica : zum Ursprung der slavischen Schriftkultur .- Wien, 2000] [Show]
TOPLISKA-EVROSKA Katica [Recenzja pracy: VENOVSKA-ANTEVSKA Snežana: Спротивната реченица каj македонските автори од 19 век .- Скопje, 1998] [Show]
DODEVSKA-MIHAJ̌LOVSKA Olgica [Recenzja pracy: VELKOVSKA Snežana: Изразување на резултативноста во македонскиот стандарден jазик .- Скопje, 1998] [Show]
SOKOŁOWSKI Jan: Kartka z dziejów polsko-macedońskich stosunków naukowych [Show]
FICI GIUSTI Francesca: Macedonian perfect and its modal strategies [Show]
BUŽAROVSKA Eleni: Глаголските асиндетски дублети во македонскиот јазик [Show]
FRIEDMAN Victor A.: Граматикализацијата на балканизмите во македонскиот јазик [Show]
GAJ̌DOVA Ubavka: Д-р Маријана Киш (2. V 1946 - 23. III 2000) [Show]
ILIEVSKI Petar Christo: Дамаскините и нивниот удел во развојот на современите балкански литературни јазици врз народна основа : со посебен осврт кон македонските дамаскинари [Show]
PANČEVSKA Angelina: Дистрибуција на заменките во македонската и во полската реченица [Show]
MAKARIJ̌OSKA Lilǰana: За девербативните именки во македонските церковнословенски ракописи [Show]
PETROSKA Elena: За "итеративноста" во македонскиот јазик [Show]
MITKOVSKA Lilǰana: За употребата на предлозите на и од во посесивна функција во македонскиот стандартен јазик [Show]
LABROSKA Veselinka: Зборник на реферати од чешко-македонската научна конференција, одржана во рамките на одбележувањето на 650 годишнината на формирањето на Карловиот универзитет во Прага на Катедрата за славистика на Филозофскиот факултет, 1-4 јуни 1998 [Show]
MINOVA-ǴURKOVA Lilǰana: Има(ло) ли пуризам во македонскиот стандартен јазик? [Show]
POP-ATANASOVA Stoǰa: Лексиката во поетските дела на македонските средновековни книжовници [Show]
ǴURKOVA Aleksandra: Несомнен придонес во проучувањата на синтакса на старо(црковно)словенскиот јазик [Show]
MAKARIJ̌OSKA Lilǰana: Нова книга во едиција "Јазикот наш денешен" [Show]
ǴURKOVA Aleksandra: Речениците со ради да во "Крнинскиот дамаскин" [Show]
GEGOVSKI Deǰan: Сврзнички показатели на релацијата 'причина' во дијалектите на македонскиот јазик [Show]
STAMATOSKI Traǰko: Тодор Димитровски (1922-2000) : неуморен научен работник [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Хоризонтални значења на изразите со лексемата дно во јужнословенските јазици [Show]