iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: Suwałki (region)

Description Type Actions
PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych w gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim .- Warszawa, 2015 Book article [Show]
ZIÓŁKOWSKA Magdalena: Analiza semantyczna przezwisk staroobrzędowców z okolic Augustowa i Suwałk .- "Acta Baltico-Slavica" 2011 Journal article [Show]
PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Białoruskie elementy językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim .- "Acta Baltico-Slavica" 2014 Journal article [Show]
MACUKONIENĖ Janina, MARKEVIČIENĖ Žaneta: Būdvardžių ypatumai Lenkijos lietuvių šnektose .- "Acta Baltico-Slavica" 2006 Journal article [Show]
ROSZKO Danuta: Eksperymentalny korpus litewskiej gwary puńskiej w Polsce : narzędzie do badań nad gwarami litewskimi i polskimi na Suwalszczyźnie .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2013 Journal article [Show]
Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny .- 1 : Filipów, pow. Suwałki .- Białystok, 2004 Book [Show]
GŁUSZKOWSKI Michał: Idiolektalne zróżnicowanie przełączania kodów w dwujęzyczności starowierców regionu suwalsko-augustowskiego .- "Acta Baltico-Slavica" 2013 Journal article [Show]
PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Interferencje składniowe w gwarach wyspowych : na przykładzie rosyjskiej gwary staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego i polskiej gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
MARYNIAKOWA Irena: Koncepcja i założenia "Słownika gwarowego Podlasia, północno-wschodniego Mazowsza i Suwalszczyzny" .- Łódź, 2002 Book article [Show]
GŁUSZKOWSKA-BABICKA Jadwiga: Mikrotoponimy motywowane wyrażeniami przyimkowymi w północno-wschodniej Polsce .- "Acta Albaruthenica" 2007 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 24 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]