iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.1.3.1. Belorussian. Nominal formation

Description Type Actions
CITKO Lilia: Antroponimia "Pana Tadeusza" w przekładzie na język białoruski .- Bydgoszcz, 2000 Book article [Show]
SAJEWICZ Michał: Deadiektywne osobowe nomina subiecti z formantem słowotwórczym - w gwarach białoruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie .- "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies" 2005 Journal article [Show]
GORAL Agnieszka: Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim .- Lublin, 2013 Book [Show]
SAJEWICZ Michał: Dewerbalne osobowe nomina subiecti w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny .- Мінск, 2001 Book article [Show]
SAJEWICZ Michał: Dewerbalne osobowe nomina subiecti z formantem -ač w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny .- "Acta Albaruthenica" 2003 Journal article [Show]
TICHONIUK Bazyli: Kwestie onomastyczne w zbiorach folklorystycznych Jana Czeczota i braci Tyszkiewiczów .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Nomina actionis/acti в белоруския и българския език : нерегулярни образувания .- Мінск, 2004 Book article [Show]
VAS'KÌNA Tamara: Nomina agentis в классической латыни и старобелорусском языке .- "Вестник Минского государственного лингвистического университета. Серия 1 : Филология" 1998 Journal article [Show]
LUKAŠANEC Aljaksandr: Nomina agentis у сучаснай беларускай мове : словаўтваральны патэнцыял і тэндэнцыі развіцця .- Београд, 2012 Book article [Show]
KALETA Radosław: O pozornych podobieństwach międzyjęzykowych białoruskich i polskich skrótowców .- "Acta Albaruthenica" 2014 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 129 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (13) ]