iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład .- 4
Author/editor: pod red. Iwony Łuczków i Jana Sokołowskiego
Publication place: Wrocław
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Year: 2004
Series:
Acta Universitatis Wratislaviensis ; no. 2611 [Show]
Slavica Wratislaviensia ; 127 [Show]
Pages: 324 s.
Languages: pol, etc.
Abstract: Materiały konferencji zorganizowanej we Wrocławiu przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 28-30 listopada 2002 r. (IŁ)
Author headings:
rd. Łuczków, Iwona [Show]
rd. Sokołowski, Jan [Show]
Keywords: 2002 r., języki słowiańskie, materiały konferencyjne, Wrocław
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
Articles:
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Derywacja syntaktyczna motywowana przez derywację morfologiczną .- Wrocław, 2004 [Show]
STASZEWSKI Jerzy: Frazy przyimkowe + Instr., bezъ + Gen. i ich zdaniowe odpowiedniki we współczesnych językach słowiańskich .- Wrocław, 2004 [Show]
ĐURĐEV Gordana: Imenički sufiks -je u srpskim srednjovekovnim spomenicima .- Wrocław, 2004 [Show]
ZAGNÌTKO Anatolìj Panasovič: Iнварiантнiсть / варiантнiсть синтаксичного нуля в структурi слов'янського речення .- Wrocław, 2004 [Show]
TYMBROWSKA Genowefa: Kilka uwag o słowotwórstwie i składni gwary wsi Czerwone Chatki na Żytomierszczyźnie .- Wrocław, 2004 [Show]
MITRINOVIĆ Vera: Najnowsze tendencje w zakresie akomodacji aspektowej internacjonalizmów czasownikowych w języku serbskim i polskim .- Wrocław, 2004 [Show]
FRAS Janina: Nasza promocja i wasza propaganda, czyli o nazwach komunikacyjnych działań politycznych .- Wrocław, 2004 [Show]
FURDAL Antoni: Nazwy własne a świat realny .- Wrocław, 2004 [Show]
KAROLAK Stanisław: O asymetrii między pojęciową a formalną strukturą zdania .- Wrocław, 2004 [Show]
JANUS Elżbieta: O genetycznych związkach stopnia analitycznego z konstrukcjami analitycznymi .- Wrocław, 2004 [Show]
SARNOWSKI Michał: Polskie neologizmy z Rosją w tle : próba zrozumienia i interpretacji .- Wrocław, 2004 [Show]
PYTEL-PANDEY Danuta: Pronominalne bezdystansowe formy adresatywne języka rosyjskiego i niemieckiego .- Wrocław, 2004 [Show]
KAWKA Maciej: Reduplikacje i wstawki narracyjne w opowiadaniach ludowych Marka K. Cepenkova : tekstowe kategorie czasu i przestrzeni .- Wrocław, 2004 [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Stosunek dwóch średniowiecznych cerkiewnosłowiańskich wersji "Akatystu ku czci Bogurodzicy" do dwóch wersji greckiego oryginału .- Wrocław, 2004 [Show]
KRANJC Simona, ŽELE Andreja: Tipologija stavčnih vzorcev v slovenšči .- Wrocław, 2004 [Show]
JÓŹWIKIEWICZ Przemysław: Ukraiński predykat syntetyczny : na materiale tekstu biblijnego .- Wrocław, 2004 [Show]
LIPOWSKI Jaroslav: Vplyv češtiny na vznik slovenského odborného názvoslovia v medzivojnovom období minuluého storočia .- Wrocław, 2004 [Show]
ŁUCZKÓW Iwona: Z badań nad wyrażaniem względnej lokalizacji temporalnej zdarzeń w języku polskim i rosyjskim .- Wrocław, 2004 [Show]
SOKOŁOWSKI Jan: Z zagadnień polsko-macedońskiego językoznawstwa konfrontatywnego .- Wrocław, 2004 [Show]
FLÍDROVÁ Helena: Вопрос и реакция на вопрос в русской научной речи .- Wrocław, 2004 [Show]
BRANDNER Aleš: Генезис и функционирование основных морфологических типов производных наречий .- Wrocław, 2004 [Show]
NORMAN Barys: Значение слова и смысл предложения : семантический компромисс в ходе восприятия текста .- Wrocław, 2004 [Show]
KARANFILOVSKI Maksim: Изразување на посесивноста во полскиот jазик во сооднос со македонскиот jазик .- Wrocław, 2004 [Show]
PETROSKA Elena: Итеративноста и фактивноста .- Wrocław, 2004 [Show]
BOLEK Anna: К вопросу о становлении категории деепричастия в русском языке .- Wrocław, 2004 [Show]
SITARSKI Andrzej: К вопросу об англицизмах в семантическом поле "культура" в современном русском языке .- Wrocław, 2004 [Show]
VYSLOUŽILOVÁ Eva: К прагматическим источникам коммуникации с рекламным текстом .- Wrocław, 2004 [Show]
GAJ̌DOVA Ubavka: Кондиционал - адверсативна релациjа : според анализа на македонскиете jугоисточни говори .- Wrocław, 2004 [Show]
SERBENS'KA Oleksandra Antonìvna: Нормативна / девiантна мовна поведiнка : украЇнськi реалiЇ .- Wrocław, 2004 [Show]
KALISZAN Jerzy: Об одном аспекте системных связей русского словообразования с грамматикой .- Wrocław, 2004 [Show]
LABROSKA Veselinka: Од падежниот систем на македонскиот кичевски говор .- Wrocław, 2004 [Show]
TARSA Jadwiga: Прецедентные феномены .- Wrocław, 2004 [Show]
KARPÌLOVS'KA Êvgenìja Anatolìïvna: Принципи моделювання системної органiзацiї лексикону в "Кореневому гнiздовому словнику українськоï мови" .- Wrocław, 2004 [Show]
BELEJ Oleg Omeljanovič: Про статус фiрмонiма у сучасних слов'янських мовах .- Wrocław, 2004 [Show]
VOBOŘIL Ladislav: Современный русский анекдот : проблемы текстуальной лингвистики : категория когезии и когерентности .- Wrocław, 2004 [Show]
WIECZOREK Diana: Языки в политических стратегиях .- Wrocław, 2004 [Show]