iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.3. Russian. Word-formation

Description Type Actions
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Jeszcze o tendencjach rozwojowych w słowotwórstwie języka polskiego i rosyjskiego końca XX wieku : struktury typu wideoimpreza, seksnowość oraz видеозапись, секс-культура .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
ŽAŽA Stanislav: Konfrontační pohled na češtinu a ruštinu se zřením k vlivu latiny .- "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A)" 1999 Journal article [Show]
KRUCKA Barbara: Kontrasty polsko-rosyjskie w zakresie morfologii a zjawiska interferencji : na podstawie języka polskich studentów ze Wschodu .- Łask ; Warszawa , 2006 Book [Show]
OSTROMĘCKA-FRĄCZAK Bożena: Kontynuanty prasłowiańskich prefiksów czasownikowych *vy- i *iz- w językach słowiańskich .- Warszawa, 2002 Book article [Show]
KONEFAŁ Ewa: Kreatywność słowotwórcza w konfrontacji przekładowej .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
GŁOGOWSKA Anna: Kultura emocjonalna? : o tłumaczeniu rosyjskich deminutiwów na język polski .- Warszawa, 2015 Book article [Show]
KONEFAŁ Ewa: Leksyka niestandardowa we współczesnym rosyjskim tekście prasowym jako problem translatorski .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2009 Journal article [Show]
URBANEK Dorota: Merynos-matras w But Hali czyli o pewnym zjawisku słowotwórczo-składniowym .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
KOSSAKOWSKA Elżbieta: Motywacja modyfikacyjna a motywacja mutacyjna w rosyjskich czasownikach prefigowanych .- "Slavia Orientalis" 1997 Journal article [Show]
LISOWSKA Grażyna: Nazewnictwo komputerowe przez pryzmat leksyki żargonowej : na materiale polsko-rosyjskim .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2002 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 459 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (46) ]