iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Македонски јазик .- Скопје, 1997 - 2022 [Show]
Year 2003
Issue - 2004 Г. 54-55 [druk 2004]
Articles:
TRAJ̌KOVA Katica [Recenzja pracy: ANDRIJ̌EVSKA Nataliǰa: Преводот на грчкото привативно алфа во старите македонски текстови .- Скопје, 2003] [Show]
ANDRIJ̌EVSKA Nataliǰa [Recenzja pracy: ǴURKOVA Aleksandra: Декларативните зависносложени реченици во "Крнинскиот дамаскин" .- Скопје, 2002] [Show]
CVETANOVSKI Goce [Recenzja pracy: USIKOVA Rina Pavlovna: Грамматика македонского литературного языка .- Москва, 2003] [Show]
ǴURKOVA Aleksandra [Recenzja pracy: Македонско четвороевангелие .- Скопје, 2003] [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna [Recenzja pracy: LABROSKA Veselinka: Говорот на селото Кула - Серско .- Скопје, 2003] [Show]
CRVENKOVSKA Emiliǰa: XIII Меѓународен славистички конгрес во Љубљана : од 15 до 21 август 2003 [Show]
LABROSKA Veselinka: XX заседание на меѓународната комисија за фонетика и фонологија на словенските јазици при Меѓународниот комитет на слависти [Show]
GEORGIEVSKI Georgi: Атрибутивна да-реченица [Show]
PANOVSKA-DIMKOVA Iskra: Видската категорија хабитуалност во македонскиот јазик [Show]
TOPLISKA-EVROSKA Katica: Денови на Благоја Корубин : тркалезна маса - "Актуелните состојби во македонскиот јазик" (16.3.2004) [Show]
TANTUROVSKA Lidiǰa: Денови на науката на Република Македонија во Украина [Show]
DRVOŠANOV Vasil: Дијалектните разновидности на лексемите нос и ноздра [Show]
TANTUROVSKA Lidiǰa: Директниот и индиректниот објект во македонскиот стандартен јазик [Show]
RISTOVSKI Blaže: Еден век македонски литературен јазик : по повод стогодишнината од излегувањето на книгата "За македонцките работи" од Крсте П. Мисирков [Show]
DODEVSKA-MIHAJ̌LOVSKA Olgica: Едногодишна работа на лингвистичкиот кружок при Институтот за македонски јазик [Show]
CRVENKOVSKA Emiliǰa: Зборообразувањето во дијахронија [Show]
MIRKULOVSKA Milica: Информација за серијата "Polski-Macedoński. Gramatyka konfrontatywna" / "Полски-Македонски. Граматичка конфронтација" (1-6) [Show]
USIKOVA Rina Pavlovna: Капитално научно дело за стилистиката на современниот македонски јазик [Show]
CVETANOVSKI Goce: Каршијачкиот говор - Скопско : со посебен осврт на синтаксата [Show]
STAMATOSKI Traǰko: Кон 50-годишнината на Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" [Show]
TANTUROVSKA Lidiǰa: Кон книгата "Сврзникот но во македонскиот јазик (дијахронија, синхронија, перспективи)" од д-р Снежана Веновска-Антевска [Show]
VENOVSKA-ANTEVSKA Snežana: Кон одбележувањето на педесетгодишнината на Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" [Show]
MAKARIJ̌OSKA Lilǰana: Кон педесетгодишнината на списанието "Литературен збор" [Show]
BANDILOVSKA-RALPOVSKA Elizabeta: Конески - извор на моќ и духовна енергија [Show]
MIOVSKA Vesna: Лексемите баба и дедо и нивната застапеност во македонската топонимија [Show]
VOSS Christian: Лингвистичката македонистика во Сојузна Република Германија [Show]
RUSEK Jerzy: Мјечислав Малецки (1903-1946) : по повод 100-годишнината од раѓането [Show]
DODEVSKA-MIHAJ̌LOVSKA Olgica: Научен собир : "Македонскиот јазик, минатото - сегашност - иднина" : Скопје 16-17 октомври 2003 год. [Show]
GAJ̌DOVA Ubavka: Научна конференција : "Теории и методи во ареалната лингвистика"; "Придонесот на Божидар Видоески во развојот на македонската и словенската лингвистика" [Show]
DAVKOVA-ǴORǴIEVA Svetlana: Нов труд од областа на дијалектологијата [Show]
POP-ATANASOVA Stoǰa: Ново издание на Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" [Show]
SPASOVSKI Zoran: Обработка на антропонимите во ракописот "Летописна книга на црквата Свети Ѓорѓи во Струга од 1835-1917 година", на македонски народен јазик [Show]
POP-ATANASOVA Stoǰa: Од лексиката во поетските дела на Климент Охридски [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna, MAKARIJ̌OSKA Lilǰana: Олга Иванова : 40 години плодна научна дејност [Show]
ARIZANKOVSKA Lidiǰa, J̌AKIMOVSKA-TOŠIḰ Maǰa: Петта интернационална "Македонско-северноамериканска конференција за македонистика" : Колумбос, Охајо 1-4 мај 2003 [Show]
MIRKULOVSKA Milica: По повод излегувањето од печат на монографијата "Семантичко-деривациони речник. Свеска 1: Човек - делови тела" [Show]
STANKOVSKA Ljubica: Потеклото на неколку имиња на реки [Show]
RISTESKI Dimitriǰe: Првиот состанок на президиумот на Меѓународниот славистички комитет : одржан во местото Камењ Шлонски до Ополе, Република Полска, од 9 до 11 септември 2004 година [Show]
ANDRIJ̌EVSKA Nataliǰa, TRAJ̌KOVA Katica: Преводите во XIV век на Балканот : реферати од меѓународната конференција, Софија, 26-28 јуни 2003 [Show]
CRVENKOVSKA Emiliǰa: Преводите во четиринаесеттиот век на Балканот [Show]
PETROVA-DŽAMBAZOVA Snežana: Прилог кон проучувањето на македонската фразеологија [Show]
PAUNOVA Mariǰa: Публикација достојна за сечија (лингвистичка) библиотека [Show]
MIOVSKA Vesna: Стандардизацијата на географските имиња : јазична трибина, одржана на 30.9.2004 г. [Show]