iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.1.4. Macedonian. Syntax

Description Type Actions
BUŽAROVSKA Eleni: Видот каj глаголите за аудитивна перцепциja во рускиот и во македонскиот jaзик .- Скопје, 1998 Book article [Show]
PANOVSKA-DIMKOVA Iskra: Видската категорија хабитуалност во македонскиот јазик .- "Македонски јазик" 2003 Journal article [Show]
KARANFILOVSKI Maksim: Глаголскиот вид во ениџевардарскиот говор .- Скопје, 1998 Book article [Show]
BUŽAROVSKA Eleni: Глаголските асиндетски дублети во македонскиот јазик .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
FRIEDMAN Victor A.: Граматикализацијата на балканизмите во македонскиот јазик .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
ǴURKOVA Aleksandra: Декларативните зависносложени реченици во "Крнинскиот дамаскин" .- Скопје, 2002 Book [Show]
TANTUROVSKA Lidiǰa: Директниот и индиректниот објект во македонскиот стандартен јазик .- "Македонски јазик" 2003 Journal article [Show]
PANČEVSKA Angelina: Дистрибуција на заменките во македонската и во полската реченица .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: За еден интересен механизам на супстантивизациja .- "Прилози = Contributions" 1998 Journal article [Show]
PEEV Kosta: За една малкупозната архаична црта на југоисточните македонски говори .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
Displaying results 21-30 of 92 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (10) ]