iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: За една малкупозната архаична црта на југоисточните македонски говори
Author/editor: Коста Пеев
Published in: Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej .- Warszawa, 1992 [Show]
Pages: 177-184
Languages: mac
Abstract: Авторот посветува својата работа на хипотаксата односно комплетивните да-реченици. Ги претставува теориите, кои што се наоѓат во литературата. Покажува начини за употреба на сврзник-партикула да в југоисточните диалекти. Одбележува, дека тешко можат да се откријат закономерности во конкурентната употреба на сврзниците, а разлика има само во предикатите на зависната реченица, кое што сепак мисли за нерелевантно. Обратно, во долновардарските говори да почесто воведува индиректниот говор. Авторот верува, дека во југоисточните говори честичката да има многу повирока дистрибуција, отколку во литературниот јазик. (MF)
Abstract 2: Praca poświęcona jest zagadnieniu hipotaksy w zakresie zdań wykorzystujących element да. Autor przedstawia dotychczasowe poglądy językoznawców odnośnie tego problemu i wskazuje sposoby użycia spójnika-partykuły да w dialektach południowo-wschodnich. Zaznacza, że niełatwo jest odkryć reguły konkurencyjnego użycia spójników, a różnic w zakresie predykatów zdania złożonego sam nie uważa za relewantne. Z drugiej strony, wskazuje, że w gwarach dolnowardarskich да często służy wprowadzeniu mowy zależnej. Autor jest przekonany, że w dialektach południowo-wschodnich partykuła да jest rozpowszechniona znacznie szerzej, niż ma to miejsce w języku literackim. (MF)
Author headings:
au. Peev, Kosta [Show]
Keywords: archaizm, gwara, język macedoński, mowa zależna, predykat 1 (składnik struktury predykatowo-argumentowej), zdanie złożone, zdanie złożone podrzędnie, да
Tags:
Classification:
3.2.3. Macedonian. Dialectology [Show]
3.2.1.4. Macedonian. Syntax [Show]