iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Peev
Given names: Kosta
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Peev Kosta [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor PEEV Kosta: Блокирање на глаголскиот вид во долновардарските говори во контекстот на влиjaнието на балканските несловенски jaзици .- Скопје, 1998 Book article [Show]
autor PEEV Kosta: Божидар Видоески (8.11.1920-16.5.1998) .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
autor PEEV Kosta: Говор на комеморативната седница .- Скопje, 1998 Book article [Show]
autor PEEV Kosta: За една малкупозната архаична црта на југоисточните македонски говори .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
autor PEEV Kosta: За македонскиот лексикон од XVI век пронајден во архивaта на Ватикан .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
autor PEEV Kosta: За периферните македонски говори во контакт со несловенската jазична општност .- Kraków, 2002 Book article [Show]
autor PEEV Kosta: Меѓуjaзичните контакти одразени во микротопонимиjaта во гевгелиско и доjранско .- "Годишен зборник = Annuaire" 1998 Journal article [Show]
autor PEEV Kosta: Морфолошко-синтаксички посебности на југоисточните македонски говори низ страниците на "Зборникот на Верковиќ" објавен во Прага .- Praha, 1999 Book article [Show]
autor PEEV Kosta: Прилог кон диjалектната слика на македонските села Ватилак и Градобор (Солунско) дадена од В. Облак .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
autor PEEV Kosta: Речник на македонските говори во југоисточниот егејски дел .- Скопје, 1999 Book [Show]

Related documents

Description Type Actions