iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Výskum slovenskej slovotvorby v poslednom štvrťstoročí .- [2]
Author/editor: Martin Ološtiak
Published in: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [Show]
Journal issue: 2015 Roč. 80 č. 1-2
Pages: 20-36
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: V druhej časti príspevku autor pokračuje v opise situácie vo výskume slovenskej slovotvorby približne od prelomu storočí po súčasnosť. Všíma si úlohu slovotvornej motivácie napr. pri tvorbe okazionalizmov (práce Ľ. Liptákovej), vzťah slovotvorby a vidotvorby (práce M. Sokolovej, J. Furdíka, M. Ivanovej) a úlohu slovotvorby pri adaptácii prevzatých lexikálnych jednotiek (M. Ološtiak), pričom zdôrazňuje koncept transderivácie J. Furdíka a jeho identifikáciu onomaziologických symetrií a asymetrií v lexike slovanských jazykov. Autor približuje prácu nasledovníkov J. Furdíka pri dokončovaní slovotvorného slovníka slovenčiny, ktorý je dostupný v elektronickej podobe na stránke Prešovskej univerzity. K najvýraznejším prínosom slovenských derivatologických výskumov patrí rozpracovanie princípu slovotvornej motivácie, onomaziologickej štruktúry slovotvorne motivovaných slov a vzťahu derivatológie k súvisiacim procesom v slovnej zásobe. (JW)
Author headings:
au. Ološtiak, Martin [Show]
Keywords: 1989-2014 r., język słowacki, okazjonalizm, słowacystyka, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), słowotwórstwo 2 (dyscyplina), transderivácia, życie naukowe
Tags:
Classification:
6.2.1.3. Slovak. Word-formation [Show]
1.6.6. Scientific activities [Show]
Outbound references:
Początek: OLOŠTIAK Martin: Výskum slovenskej slovotvorby v poslednom štvrťstoročí .- [1] .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 [Show]
Personal subject heading:
Liptáková, L'udmila [Show]
Furdík, Juraj [Show]
Ivanová, Martina [Show]
Sokolová, Miloslava [Show]