iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Výskum slovenskej slovotvorby v poslednom štvrťstoročí .- [1]
Author/editor: Martin Ološtiak
Published in: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [Show]
Journal issue: 2014 Roč. 79 č. 5-6
Pages: 259-273
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: Príspevok načrtáva vývoj v oblasti slovenskej slovotvorby za posledných 25 rokov. V prvej časti si všíma derivatologický výskum po roku 1989 a špecifickú úlohu kompendia "Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny" (1989), na ktorú nadväzujú ďalšie práce. Zdôrazňuje teoretický prínos J. Furdíka a jeho koncept slovotvornej motivácie, ktorý významne ovplyvnil chápanie štrukturácie jazykového systému prostredníctvom kritéria slovotvornej motivovanosti/nemotivovanosti výrazov. Autor približuje ťažiskové témy a otázky súvisiace so slovotvorbou – derivačnú sémantiku, procesy derivácie, kompozície, onomaziologickej štruktúry slovotvorne motivovaných výrazov, spôsoby adaptácie cudzích výrazov, mechanizmy apelativizácie a proprializácie lexiky atď. Tieto otázky sú usúvzťažňované s prácami J. Furdíka, J. Horeckého, K. Buzássyovej, M. Ološtiaka, K. Vužňákovej a iných. (JW)
Author headings:
au. Ološtiak, Martin [Show]
Keywords: 1989-2014 r., język słowacki, słowacystyka, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), słowotwórstwo 2 (dyscyplina), życie naukowe
Tags:
Classification:
6.2.1.3. Slovak. Word-formation [Show]
1.6.6. Scientific activities [Show]
Inbound references:
Kontynuacja: OLOŠTIAK Martin: Výskum slovenskej slovotvorby v poslednom štvrťstoročí .- [2] .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2015 [Show]
Personal subject heading:
Buzássyová, Klára [Show]
Furdík, Juraj [Show]
Ološtiak, Martin [Show]
Horecký, Ján [Show]
Vužňáková, Katarína [Show]