iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Синтаксические процессы в структуре сложного предложения (II)
Author/editor: Aleksander Kiklewicz
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2013 R. 62 nr 4
Pages: 613-629
Note: Wykr., streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Автор рассматривает процессы синтаксической контаминации, транспозиции и опрощения. Наблюдения этих 4 процессов показали, что причиной смещения главного и зависимого членов в сложном предложении является доминирующая роль комуникативно-прагматического фактора над семантическим и формально-грамматическим. Процессы речевой деятельности имеют динамический и синергический характер. В производстве речевых единиц взаимодействуют разные языковые системы: номинативные, предикативные, семантические, формально-грамматические, коммуникативно-прагматические. (MF)
Abstract 2: Autor analizuje procesy syntaktycznych kontaminacji, transpozycji oraz uproszczenia. Obserwacje tych 4 procesów pokazały, że przyczyną zamiany głównego i zależnego członu w zdaniu złożonym jest dominująca rola czynnika komunikatywno-pragmatycznego nad semantycznym i formalno-gramatycznym. Procesy aktywności mownej mają dynamiczny i synergiczny charakter. W wytwarzaniu jednostek mowy wpływają na siebie różne systemy językowe: nominatywne, predykatywne, semantyczne, formalno-gramatyczne, komunikatywno-pragmatyczne. (MF)
Author headings:
au. Kìklevìč, Aljaksandr [Show]
Keywords: derywacja syntaktyczna, język rosyjski, język współczesny, kontaminacja 1 (procedura), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), transpozycja, zdanie złożone
Tags:
Classification:
9.2.1.4.3. Russian. Compound sentence [Show]
Outbound references:
Początek: KÌKLEVÌČ Aljaksandr: Синтаксические процессы в структуре сложного предложения (I) .- "Slavia Orientalis" 2013 [Show]
Links:
Tekst dokumentu