iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Синтаксические процессы в структуре сложного предложения (I)
Author/editor: Aleksander Kiklewicz
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2013 R. 62 nr 3
Pages: 449-463
Note: Wykr., streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: В статье рассматриваются вопросы динамического языкознания, касающиеся процессов речевой деятельности. Исследуются механизмы, управляющие процессами, состоящими в нарушении синтаксической структуры, а именно, нарушении структуры гипотаксического порядка. Рассматривается смещение иерархии членов главного и зависимого в подчинительной конструкции, проявляющееся в синтаксической конверсии, указываются их причина: коммуникативный и прагматический факторы. Констатируется асимметрия семантической, коммуникативной и формально-грамматической структуры предложения. (ERK)
Abstract 2: W artykule badane są kwestie językoznawstwa dynamicznego związane z procesami aktów mowy. Badane są mechanizmy, kierujące procesami polegającymi na naruszeniu struktury syntaktycznej, a zwłaszcza naruszeniu struktury porządku hipotaktycznego. Rozpatrywane jest przesunięcie hierarchii członów głównego i zależnego w konstrukcji podporządkowanej, przejawiające się w konwersji syntaktycznej, wskazane są ich przyczyny - czynniki komunikatywny i pragmatyczny. Stwierdzona została asymetria semantycznej, komunikatywnej i formalno-gramatycznej struktury zdania. (MF)

Author headings:
au. Kìklevìč, Aljaksandr [Show]
Keywords: derywacja, język rosyjski, język współczesny, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), zdanie złożone
Tags:
Classification:
9.2.1.4.3. Russian. Compound sentence [Show]
Inbound references:
Kontynuacja: KÌKLEVÌČ Aljaksandr: Синтаксические процессы в структуре сложного предложения (II) .- "Slavia Orientalis" 2013 [Show]
Links:
Tekst dokumentu