iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich .- T. 2
Author/editor: pod red. Michała Blicharskiego i Henryka Fontańskiego
Publication place: Katowice
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Year: 1998
Series:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1702 [Show]
Pages: 258 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Blicharski, Michał [Show]
rd. Fontański, Henryk [Show]
Keywords: język współczesny, języki słowiańskie, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów)
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
Articles:
SZYMCZAK Mariola: Derywacja powierzchniowa w procesie tworzenia analityzmów słowackich .- Katowice, 1998 [Show]
DASZCZYŃSKA Izabella: Homonimizacja frazeologizmów jako jeden ze sposobów derywacji frazeologicznej .- Katowice, 1998 [Show]
LUBOCHA-KRUGLIK Jolanta: Mieć czy być - oto jest pytanie .- Katowice, 1998 [Show]
CZAPIGA Zofia: O konstrukcjach z bezokolicznikiem przyrzeczownikowym w języku rosyjskim i polskim .- Katowice, 1998 [Show]
BLICHARSKI Michał: Odimienne formacje czasownikowe ze znaczeniem anulatywnym w języku ukraińskim w konfrontacji z językiem rosyjskim i polskim .- Katowice, 1998 [Show]
DACEWICZ Leonarda: Polskie i rosyjskie argotyzmy strukturalne .- Katowice, 1998 [Show]
BOREK Małgorzata: Predykaty wyrażające gniew w języku rosyjskim i polskim .- Katowice, 1998 [Show]
GINTER Anna, KUDLIK Krystyna: Rosyjskie konstrukcje syntaktyczne zawierające wulgaryzmy oraz ich przekład na język polski .- Katowice, 1998 [Show]
FONTAŃSKI Henryk: Składnik modalny pod akcentem logicznym .- Katowice, 1998 [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Struktura nazw mieszkańców w języku rosyjskim .- Katowice, 1998 [Show]
REICHAN Jerzy: Typy odmienności słowotwórczych w gwarach polskich .- Katowice, 1998 [Show]
LACHUR Czesław: W poszukiwaniach semantycznego modelu ablatywności : polsko-rosyjskie studium porównawcze .- Katowice, 1998 [Show]
WOŹNIAK Kazimierz: Z problematyki słowotwórczej polskich gwarowych zaimków nieokreślonych .- Katowice, 1998 [Show]
KUDELSKA Danuta: Zastosowanie gry językowej w tekście Dominika Tatarki "Démon súhlasu" .- Katowice, 1998 [Show]
TEREMOVA Rimma Michajlovna: К вопросу о функционально-грамматической типологии следственных конструкций в современном русском языке .- Katowice, 1998 [Show]
ABAŠINA Vìktorìja Mikolaïvna: К вопросу об актуальном членении сложного предложения .- Katowice, 1998 [Show]
KONOPIELKO Bronisława: Каритивные образования в современном русском языке .- Katowice, 1998 [Show]
FEDOSJUK Michail Jur'evič: Пространственно-временная локализация как категория синтаксиса текста .- Katowice, 1998 [Show]
KOSMEDA Tetjana Anatolìïvna: Семантика оценочного слова : словообразовательный аспект .- Katowice, 1998 [Show]
GAVRJUŠENKO Valentina: Семантическое словообразование : речевая парадигматика жаргонных номинаций : штрихи к лингвосоциологическому портрету заключенного .- Katowice, 1998 [Show]
LUKSZYN Jurij: Синтаксические парадигмы фразеологических единиц .- Katowice, 1998 [Show]
ČORNEN'KIJ Jaroslav Jaroslavovič: Система словотвору з позицiйним центром бiл- в укаїнськiй [українськiй] мовi .- Katowice, 1998 [Show]
ZMARZER Wanda: Словообразовательные явления в области фразеологии .- Katowice, 1998 [Show]
KLÌŠČUN Galina, ČORNEN'KIJ Jaroslav Jaroslavovič: Стилiстична новацiя фольклорної номiнанти в українськiй поезiï .- Katowice, 1998 [Show]