iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny .- T. 5 : Materiały VII Kolokwium Językoznawczego, Gorzów Wielkopolski, 16-18 czerwca 1997
Author/editor: pod red. Mirosławy Białoskórskiej
Publication place: Szczecin
Publisher: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Year: 1999
Series:
Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ; nr 37 [Show]
Pages: 342 s.
Languages: pol
Author headings:
rd. Białoskórska, Mirosława [Show]
Keywords: 1997 r., diachronia, Gorzów Wielkopolski, język polski, materiały konferencyjne, synchronia
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
8.2.1. Polish. Modern literary language [Show]
8.2.1.6. Polish. Stylistics [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
Articles:
FITERNICKA-GORZKO Magdalena: Analiza kontekstowa znaczeń wybranych rzeczowników we współczesnej prasie .- Szczecin, 1999 [Show]
JANKOWIAK Lucyna Agnieszka: Derywaty od wyrazów prasłowiańskich w leksyce wspólnoodmianowej współczesnej polszczyzny .- Szczecin, 1999 [Show]
MIELCZAREK Agnieszka: Funkcja czasowników mówienia w tekście mówionym na żywo .- Szczecin, 1999 [Show]
SZEWCZYK Łucja Maria: Funkcje artystyczne nazewnictwa literackiego w wybranych dramatach Gabrieli Zapolskiej .- Szczecin, 1999 [Show]
MIGDAŁ Jolanta: Funkcjonowanie form odmiany prostej przymiotników i imiesłowów w tekstach Andrzeja Glabera z Kobylina .- Szczecin, 1999 [Show]
ZACHWIEJA Magdalena: Język listów pasterskich Episkopatu Polski z lat 1945-1966 .- Szczecin, 1999 [Show]
KABATA Maria: Kilka uwag o wyrazach modnych w nagłówkach prasowych .- Szczecin, 1999 [Show]
BODZON Joanna: Kształtowanie się normy leksykalnej w polszczyźnie ogólnej drugiej połowy XIX w. : na materiale orzeczeń normatywnych w "Słowniku warszawskim" .- Szczecin, 1999 [Show]
CZARNECKA Katarzyna: Między konwencją a aktualizacją - językowy kształt prasowych życzeń świątecznych .- Szczecin, 1999 [Show]
WOJTAK Maria: Mrożkowe eksperymenty stylistyczne i językowe .- Szczecin, 1999 [Show]
KOŁODZIEJ Ewa: O badaniu języka subkultur : z perspektywy etnolingwistycznej .- Szczecin, 1999 [Show]
KOZARYN Dorota: O konceptualizacji uczuć z grupy smutku w "Żywocie Pana Jezu Krysta" Baltazara Opeca (z 1522 r.) .- Szczecin, 1999 [Show]
BENENOWSKA Iwona: Orzeczenia syntetyczne konstytuujące elementarne struktury zdaniowe i wyrażające relację pozbawienia życia człowieka przez człowieka we współczesnej polszczyźnie .- Szczecin, 1999 [Show]
DYSZAK Andrzej S.: Osobowe orzeczenie świeci : jego hiponimy i synonimy .- Szczecin, 1999 [Show]
HANDKE Kwiryna: Pojęcie i termin archaizm na tle zawartości polskich leksykonów .- Szczecin, 1999 [Show]
SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta: Progresywne zapożyczenia pochodzenia łacińskiego w "Dykcjonarzu" Michała Amszejewicza .- Szczecin, 1999 [Show]
BAJDA Anna: Relacja człowiek - pieniądz we frazeologii polskiej i angielskiej : uwagi wstępne .- Szczecin, 1999 [Show]
SZCZAUS Agnieszka: Semantyczne dublety słowotwórcze w języku utworów Adama Mickiewicza : na przykładzie przymiotników .- Szczecin, 1999 [Show]
MARIAK Leonarda: Słownikowo-frazeologiczny obraz ojczyzny w tekstach prasy tajnej okresu Powstania Styczniowego .- Szczecin, 1999 [Show]
RYBKA Małgorzata: Ukształtowanie składniowo-stylistyczne "Doliny Issy" Czesława Miłosza .- Szczecin, 1999 [Show]
WALCZAK Bogdan: Uwagi o "odchodzącym słownictwie" : w związku z książką K. Handke, H. Popowskiej-Taborskiej i I. Galsterowej .- Szczecin, 1999 [Show]
DŁUGOSZ Kazimierz: Uwagi o słownictwie i frazeologii "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego .- Szczecin, 1999 [Show]
BOREJSZO Maria: Wyrazy złożone w polskim słownictwie odzieżowym .- Szczecin, 1999 [Show]
ŁAPA Romana: Z problemów leksykalnych wykładników modalności .- Szczecin, 1999 [Show]