iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład .- [2] : Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 25-26 listopada 1998 r.
Author/editor: pod red. Larysy Pisarek i Jana Sokołowskiego
Publication place: Wrocław
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Year: 2000
Series:
Acta Universitatis Wratislaviensis ; no. 2191 [Show]
Slavica Wratislaviensia ; 107 [Show]
Pages: 284 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Pisarek, Larysa [Show]
rd. Sokołowski, Jan [Show]
Keywords: 1998 r., języki słowiańskie, materiały konferencyjne, Wrocław
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
1.4.1. General part. Lexicology. Contrastive studies [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
Inbound references:
Recenzja: BRANDNER Aleš .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 [Show]
Articles:
SAWICKA Irena: Cechy delimitacyjne wyrazu słowiańskiego jako wykładnik typu fonotaktycznego .- Wrocław, 2000 [Show]
WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Endo- i egzoetnonimy na polsko-słowiańskich pograniczach językowo-kulturowych .- Wrocław, 2000 [Show]
SZYMONIUK Maja: Inwariant i pojęcie ekwiwalencji w teorii przekładu .- Wrocław, 2000 [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Jeszcze o tendencjach rozwojowych w słowotwórstwie języka polskiego i rosyjskiego końca XX wieku : struktury typu wideoimpreza, seksnowość oraz видеозапись, секс-культура .- Wrocław, 2000 [Show]
SOJKA-MASZTALERZ Helena: Kilka uwag o zjawiskach składniowych we współczesnej polszczyźnie lwowian .- Wrocław, 2000 [Show]
LUBAŚ Władysław: Kłopoty z przekładem semileksemów w językach południowosłowiańskich i polskim .- Wrocław, 2000 [Show]
SARNOWSKI Michał: Komunikacyjna sytuacja kłótni na tle stereotypu obcowania językowego .- Wrocław, 2000 [Show]
TICHONIUK Bazyli: Kwestie onomastyczne w zbiorach folklorystycznych Jana Czeczota i braci Tyszkiewiczów .- Wrocław, 2000 [Show]
BOLEK Anna: Nazwy zawodów w rosyjsko-niemieckich rozmówkach XVI-XVII wieku .- Wrocław, 2000 [Show]
DAKOVIĆ Sybilla: Onomatopeje i wykrzykniki w języku polskim i serbsko-chorwackim .- Wrocław, 2000 [Show]
STAWNICKA Jadwiga: Paradoks językowy w przekładzie : na materiale tekstów aforystycznych .- Wrocław, 2000 [Show]
MOCARZ-KLEINDIENST Maria: Predykatywy modalne w konfrontacji przekładowej .- Wrocław, 2000 [Show]
ŠIPKA Danko: Słowiańska lingwistyka międzykulturowa .- Wrocław, 2000 [Show]
SOKOŁOWSKI Jan: Uwagi o derywacji przymiotników w językach słowiańskich .- Wrocław, 2000 [Show]
MALICKI Jarosław: Wrocławskie nazwy miejskie w czeskich tekstach o stolicy Śląska .- Wrocław, 2000 [Show]
PAPIERZ Maryla: Z zagadnień koreferencji wewnątrz- i międzyzdaniowej : na materiale słowackim i polskim .- Wrocław, 2000 [Show]
CHRYŠČANOVÌČ Ljudmìla: Антрапанiмiчная прастора беларускай народнай казкi .- Wrocław, 2000 [Show]
CHARCIAREK Andrzej: Вежливость и некоторые речевые акты с модальным глаголом chcieć / хотеть в польском и русском языках .- Wrocław, 2000 [Show]
BUDNIAK Danuta: Взаємопроникнення структурних елементiв у слов'янських мовах на рiзних рiвнях .- Wrocław, 2000 [Show]
ÊREMENKO Ìrina Anatolìïvna: Индивидуально-авторская фразеология как источник пополнения национальной фразеологии русского языка : на материале романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" .- Wrocław, 2000 [Show]
BRANDNER Aleš: Исторические аспекты соотношения между флексиями Gen. pl. у существительных в современном русском языке .- Wrocław, 2000 [Show]
SITARSKI Andrzej: К вопросу о внутреннем развитии и словообразовании наречий в современном русском языке .- Wrocław, 2000 [Show]
MOSER Michael: Непроизводные verba loci stativa и их идиоматическое употребление в русском и польском языках .- Wrocław, 2000 [Show]
SOBOLEV Andrej Nikolaevič: О залоговых отношениях славянских причастий на -н/-т .- Wrocław, 2000 [Show]
LACHUR Czesław: О конструкциях с модально-дистрибутивным значением : проблемы семантического анализа .- Wrocław, 2000 [Show]
VYCHODILOVÁ Zdeňka: О переводах русской беллетристики на чешский язык после 1989 года .- Wrocław, 2000 [Show]
KOWALCZYK Rafał: О слове актер в русском языке .- Wrocław, 2000 [Show]
KOSMEDA Tetjana Anatolìïvna: Прагматический потенциал слов с семантикой оценки и его реализация в русской и украинской газетной коммуникации .- Wrocław, 2000 [Show]
SJAMEŠKA Lìdzìja: Прагматычна-аксiялагiчныя аспекты нормы i праблемы лексiкаграфiчнай кадыфiкацыi беларускай мовы .- Wrocław, 2000 [Show]
PISAREK Larysa: Развитие системы адресатных форм в белорусском литературном языке ХХ века .- Wrocław, 2000 [Show]
ZAGNÌTKO Anatolìj Panasovič: Регулярнiсть/нерегулярнiсть пiдрядностi у системi складного речення : на матерiалi слов'янських мов .- Wrocław, 2000 [Show]
LJAŠUK Vìktoryja: Словы-вобразы ў беларускай, польскай i славацкай мовах: праблемы мастацкага перакладу .- Wrocław, 2000 [Show]
DIMITROVA Stefana: Судьба болгарского предложения в послевоенный период .- Wrocław, 2000 [Show]
BOGDANOV Valentin Vasil'evič: Универсальные аспекты организации предложения и синтаксическая специфика славянских языков .- Wrocław, 2000 [Show]
MJAKIŠEV Vladimir Pavlovič: "Учитель, перед именем твоим...". Прозвища школьных преподавателей как объект лингвистического анализа .- Wrocław, 2000 [Show]
LISENKO Natalìja: Функцiя запитальних речень у поезiï Є. Маланюка .- Wrocław, 2000 [Show]