iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2012
Issue R. 61 nr 4
Articles:
MĘDELSKA Jolanta [Recenzja pracy: Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego .- Lublin, 2011] [Show]
WAWRZYŃCZYK Jan [Recenzja pracy: Podręczny słownik bibliotekarza = Concise Librarian Dictionary .- Warszawa, 2011] [Show]
APANOWICZ Franciszek [Recenzja pracy: Повтор в художественном тексте = Powtórzenie w tekście artystycznym .- Bydgoszcz, 2012] [Show]
GŁUSZKOWSKI Michał [Recenzja pracy: Brasławszczyzna : pamięć i współczesność .- T. 1 : Historia regionu, charakterystyka socjolingwistyczna, świadectwo mieszkańców .- Warszawa, 2011] [Show]
HIBEL Katarzyna: Od "Małopolski Wschodniej" do "Ukrainy Zachodniej" : geneza, rozwój oraz zakres funkcjonowania w języku polskim nazw geograficznych odnoszących się do "Galicji Wschodniej" w latach 1918-1939 [Show]
SOSNOWSKI Jan: Odapelatywne imiona osobowe w języku rosyjskim XVI wieku [Show]
GRACZYKOWSKA Tamara: Porewolucyjna rzeczywistość radziecka odzwierciedlona w nazwach zawodów : na materiale "Trybuny Radzieckiej" z lat 1927-1938; litery A-K [Show]
GŁUSZKOWSKI Michał: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego : "Dialog kultur. Języki wschodnioeuropejskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi" [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 11 czerwca 2012 r.) [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 26 marca 2012 r.) [Show]