iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: język białoruski

Description Type Actions
ÌVANOŬ Jaŭgen: 100 выбраных польскіх прыказак і іх адпаведнікі ў беларускай мове : прынцыпы супастаўлення парэміялагічных адзінак і іх лексікаграфічнай рэпрэзентацыі ў двухмоўным слоўніку .- Магілёў, 2000 Book article [Show]
LËSÌK Jazèp: 1921-1930 : збор твораў .- Мінск, 2003 Book [Show]
KALETA Radosław: 20. rocznica śmierci Profesor Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej (1901–1994) – twórczyni i założycielki polskiej białorutenistyki .- "Acta Albaruthenica" 2014 Journal article [Show]
480 год беларускага кнігадрукавання : матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў .- Мінск, 1998 Book [Show]
Acta Albaruthenica .- Warszawa, 1998 - 2021 Journal [Show]
CZURAK Maria: Anatol Aksamitow (1926-2003) .- "Acta Baltico-Slavica" 2003 Journal article [Show]
SMUŁKOWA Elżbieta: Antonina Obrębska-Jabłońska (1901-1994) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
CITKO Lilia: Antroponimia "Pana Tadeusza" w przekładzie na język białoruski .- Bydgoszcz, 2000 Book article [Show]
Artykuły, komunikaty, materiały biograficzne i materiały źródłowe zamieszczone w "Białoruskich Zeszytach Historycznych" w nr 1-9 (1994-1998) .- "Białoruskie Zeszyty Historyczne = Беларускі гістарычны зборнік" 1998 Journal article [Show]
ADAMOWSKI Jan, BARTMIŃSKI Jerzy, CZYŻEWSKI Feliks: "Atlas etnolingwistyczny Pobuża" : projekt .- Lublin, 2001 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 1945 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (195) ]