iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.6.1. Macedonian. History of lexicon

Description Type Actions
ČAŠULE Iliǰa: За етимологиjaта на македонскиот глагол врне .- "Прилози = Contributions" 1998 Journal article [Show]
TRAJ̌KOVA Katica: За лексичките особености на "Станиславовиот пролог" .- "Македонски јазик" 1997 Journal article [Show]
MITREVSKI Ljupčo: За неколку семантички поместувања во македонскиот и во чешкиот jазик во споредба со старословенскиот и со другите словенски jазици .- Brno, 2008 Book article [Show]
ČIČOVA Mariǰa: За позаjменото значењe на глаголот обрати и именката обраќање во преводот на Светото писмо .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
MINOVA-ǴURKOVA Lilǰana: Има(ло) ли пуризам во македонскиот стандартен јазик? .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
STOEVSKA-DENČOVA Elenka: Лексемата род во македонскиот јазик .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
POP-ATANASOVA Stoǰa: Лексиката во поетските дела на македонските средновековни книжовници .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
MAKARIJ̌OSKA Lilǰana: Лексиката на материјалната култура во македонските црковнословенски текстови .- Скопје, 2003 Book [Show]
TRAJ̌KOVA Katica: Лексиката на "Станиславовиот пролог" .- Скопје, 2002 Book [Show]
CRVENKOVSKA Emiliǰa: Македонско-чешки врски во кирилометодиевскиот период .- Brno, 2008 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 27 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3 [ Next >> (3) ] [ Last >| (3) ]