iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Лексиката на материјалната култура во македонските црковнословенски текстови
Author/editor: Лилјана Макаријоска
Publication place: Скопје
Publisher: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Year: 2003
Pages: 450 с. : [38] k. tabl.
Note: Il.
Languages: mac
Abstract: Работата е многу подробен опис на македонската лексика, извадена от црковнословенски текстови от XII-XVI в. Авторката претставува поредни лексеми по тематички критериј, поредни делови се посветени на: архитектурата, сакралната архитектура и црковниот инвентар, земјоделството, занаетчиството, трговијата, транспортот, храната, облеката, накитот, музиката, просветата, обредите и обичаите, уште и оружјето. (MF)
Abstract 2: Praca stanowi bardzo szczegółowy opis macedońskiej leksyki, wyekscerpowany z tekstów cerkiewnosłowiańskich datowanych na XII-XVI w. Autorka omawia poszczególne leksemy według kryterium tematycznego, kolejne rozdziały pracy poświęcone są: architekturze, architekturze sakralnej i inwentarzowi cerkiewnemu, rolnictwu, rzemiosłu, handlowi, transportowi, żywności, odzieży, ozdobom, muzyce, oświacie, obrzędom i tradycjom oraz broni. (MF)
Author headings:
au. Makariǰoska, Lilǰana [Show]
Keywords: 12-16 w., historia języka, język cerkiewnosłowiański, język macedoński, słownictwo
Tags:
Classification:
3.2.6.1. Macedonian. History of lexicon [Show]
2.1. Church Slavonic language [Show]
Inbound references:
Recenzja: POP-ATANASOVA Stoǰa: Ново издание на Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" .- "Македонски јазик" 2003 [Show]