iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.6. Macedonian. Lexicology

Description Type Actions
POP-ATANASOVA Stoǰa: Од лексиката во поетските дела на Климент Охридски .- "Македонски јазик" 2003 Journal article [Show]
PETROVSKA Dijana: Од лексиката на тетовскиот говор од областа на казанџиството .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
HAVRANEK Gizela: Одраз на германските реалии во македонските медиуми : лексички аспекти .- Скопje, 1998 Book article [Show]
MARKOV Boris: Особености во усвоjувањето на странски зборови во рускиот и македонскиот jaзик .- Скопje, 1998 Book article [Show]
NIKODINOVSKI Zvonko: Паремиските единици како говорни единици .- "Годишен зборник = Annuaire" 1998 Journal article [Show]
WINDLE Kevin: Подготовките на македонско-англискиот речник .- Скопje, 1998 Book article [Show]
SOLECKA Kazimiera Maria: Полски - македонски : граматичка конфронтација .- 4 : Македонско-полски синтаксички речник на глаголите и блискозначните перифрастички изрази. - 1 : Воведна тетратка .- Скопje, 2001 Book [Show]
ANDRIJ̌EVSKA Nataliǰa: Преводот на грчкото привативно алфа во старите македонски текстови .- "Македонски јазик" 2002 Journal article [Show]
ANDRIJ̌EVSKA Nataliǰa: Преводот на грчкото привативно алфа во старите македонски текстови .- Скопје, 2003 Book [Show]
ǴURKOVA Aleksandra: Предлогот ради во "Крнинскиот дамаскин" .- "Македонски јазик" 2002 Journal article [Show]
Displaying results 91-100 of 165 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (17) ]