iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.1.3. Belorussian. Word-formation

Description Type Actions
LUKAŠANEC Aljaksandr: Nomina agentis у сучаснай беларускай мове : словаўтваральны патэнцыял і тэндэнцыі развіцця .- Београд, 2012 Book article [Show]
KALETA Radosław: O pozornych podobieństwach międzyjęzykowych białoruskich i polskich skrótowców .- "Acta Albaruthenica" 2014 Journal article [Show]
BARTOSZEWICZ Albert: O zjawiskach konwergencyjnych we współczesnym języku białoruskim .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
WARCHOŁ Stefan: Polsko-białorusko-rosyjskie związki językowe w świetle rzeczowników deminutywnych rodzaju nijakiego z formantami *-ьko, *-ьce .- Віцебск, 2000 Book article [Show]
MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: Produktywność struktur inchoatywnych a cechy struktury semantycznej predykatów .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2008 Journal article [Show]
OSTROWSKI Bogumił: Rok, pora roku, miesiąc... : leksyka temporalna w słownikach gwarowych Grodzieńszczyzny i jej literackie ekwiwalenty .- "Acta Baltico-Slavica" 2011 Journal article [Show]
SZADYKO Stanisław: Skróty graficzne we współczesnym języku białoruskim .- "Acta Albaruthenica" 2008 Journal article [Show]
SAJEWICZ Michał: Słowotwórstwo nazw żon w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny .- "Acta Albaruthenica" 1998 Journal article [Show]
PAWLUKIEWICZ Alina: Sytuacja etnolingwistyczna w miejscowości Nowy Dwór na Grodzieńszczyźnie w perspektywie historyczno-nazewniczej .- Гродна, 2003 Book article [Show]
LENDĚLOVÁ Věra: Tajné a smluvené jazyky v historii psané kultury 19. století : jazyk běloruských starců, žebravých, "laborů" aj. .- Praha, 2013 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 224 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (23) ]