Nawigacja

Po ekranach systemu iSybislaw można poruszać się używając przycisków przeglądarki lub przycisków nawigacyjnych na poszczególnych ekranach systemu. Nawigacja możliwa jest dzięki systemowi powiązań hipertekstowych i rozwijanych menu.
Główne okno systemu podzielone jest na trzy części, zwane dalej ramkami. Górna pozioma ramka oraz lewa pionowa ramka zawierają menu główne, natomiast duża środkowa ramka stanowi główną przestrzeń roboczą.

Logowanie

Opcja logowania w systemie dostępna jest wyłącznie dla indeksatorów i administratorów bazy.
Autoryzacja (logowanie) użytkownika nie jest wymagana w przypadku korzystania tylko z wyszukiwania i przeglądania zawartości bazy.

Typy wyszukiwania

W systemie można wyszukiwać poprzez przeglądanie kartotek (Indeksy) oraz poprzez zbiory słów (Szukanie).

Wymagana przeglądarka

Zalecane jest korzystanie z przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Opera.

Zestawy znaków i kodowanie

Dane przechowywane w systemie kodowane są w zestawie znaków Unicode (UTF-8). Wprowadzenie Unicode oznacza, że znaki z takich alfabetów jak łaciński, cyrylica, greka itp. są wyświetlane i wprowadzane z klawiatury przy wyszukiwaniu.

Transliteracja alfabetu cyrylickiego

W kartotece osób i częściowo w kartotece słów kluczowych nazwy osobowe występują w formie cyrylickiej oraz transliterowanej zgodnej z normą PN-83/N–01201.

Indeksy

Umożliwiają przeglądanie dokumentów uporządkowanych alfabetycznie w kartotekach: osób (autorów, redaktorów, tłumaczy, przedmiotowych haseł osobowych itp.), tytułów dokumentów, serii, słów kluczowych i klasyfikacji. Po wybraniu kartoteki należy podać tekst początkowy, używając znaków odpowiedniego alfabetu. System wyświetli uporządkowaną alfabetycznie listę haseł, zaczynając od podanego tekstu. Kliknięcie na przycisk nawigacyjny Wyświetl przy odpowiednim haśle wyświetli listę powiązanych rekordów.
Indeksy dostępne są w górnej poziomej ramce okna systemu.

Szukanie proste

Funkcja ta pozwala na wyszukiwanie według zbiorów słów z pól: tytuł, odpowiedzialność (autorzy, redaktorzy itp.), słowa kluczowe, abstrakt, przedmiotowe hasło osobowe oraz ze wszystkich tych pól. W opcji tej można maskować wyrażenia wyszukiwawcze za pomocą znaku * (gwiazdka) oraz łączyć je we frazy za pomocą operatorów logicznych: AND, OR, NOT. W przypadku niepodania operatora logicznego, domyślnie stosowany jest operator AND. W bazie zastosowano również operator ~ (tylda) wyszukujący wyrażenia podobne. Operatory AND i NOT mogą być wyrażane również za pomocą symboli odpowiednio + (znak plus) i (znak minus). Po wpisaniu w odpowiednim polu wyrażenia wyszukiwawczego i kliknięciu przycisku Szukaj system wyświetli uporządkowaną alfabetycznie listę tytułów dokumentów spełniających kryteria zadanego wyszukiwania.
Szukanie proste dostępne jest w lewej pionowej ramce okna systemu.

Szukanie zaawansowane

Umożliwia przeszukiwanie bazy za pomocą zbiorów słów z wielu pól równocześnie oraz zawężanie wyszukiwania do typu oraz języka dokumentu. W funkcji tej można również używać operatorów logicznych oraz maskowania przy formułowaniu zapytań. Po wpisaniu wyrażeń wyszukiwawczych w odpowiednich polach specjalnej tabeli i kliknięciu przycisku Szukaj system wyświetli uporządkowaną alfabetycznie listę tytułów dokumentów spełniających kryteria zadanego wyszukiwania. Relacja między polami tabeli wyszukiwania zaawansowanego jest obsługiwany przez operator AND.
Szukanie zaawansowane dostępne jest w lewej pionowej ramce okna systemu.

Pełny widok rekordu

Dokumenty wyszukane w systemie można wyświetlić w pełnym widoku poprzez kliknięcie przycisku nawigacyjnego Wyświetl znajdującego się przy każdej pozycji na liście wyników wyszukiwania. Wyświetlenie rekordu w pełnym widoku umożliwia przejście do:
  • rekordów podobnych, opisanych tym samym hasłem w kartotekach: osób (autorzy, redaktorzy itp.), serii, słów kluczowych i klasyfikacji,
  • pełnego tekstu dokumentu, jeśli w rekordzie został zamieszczony odpowiedni link do zasobów zewnętrznych.

Koszyk

Koszyk jest folderem roboczym, do którego dostęp nie wymaga autoryzacji (logowania). Funkcja ta umożliwia dodawanie wybranych rekordów do koszyka zarówno z poziomu pełnego widoku rekordu jaki z listy wyników wyszukiwania. Zawartość Koszyka można wyświetlać i drukować w trzech formatach: skróconym (formalny opis bibliograficzny), normalnym (formalny opis bibliograficzny wraz z opisem rzeczowym) oraz pełnym (formalny i rzeczowy opis bibliograficzny wraz z abstraktami dokumentów).
Koszyk dostępny jest w lewej pionowej ramce okna systemu.

Sortowanie

Kolejność wyświetlania (sortowanie) rekordów na liście wyników wyszukiwania jest alfabetyczna według tytułów dokumentów w alfabecie łacińskim, a następnie według tytułów w alfabecie cyrylickim. Przy wyszukiwaniu zaawansowanym użytkownik ma dodatkową opcję zmiany na sortowanie alfabetyczne według autora dokumentu lub według trafności wyszukiwania.