iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Язык, культура, перевод, коммуникация : сборник научных трудов к юбилею профессора Г.Г. Молчановой
Author/editor: научный ред. В.З. Демьянков
Publication place: Москва
Publisher: "Тезаурус"
Year: 2015
Pages: 740 s.
Note: Il.
Languages: rus
Abstract: Том представляет собой материалы конференции с тем же названием, состоявшейся на факультете иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 18-19.11.2015 и посвященной юбилею Галины Георгиевны Молчановой. В томе представлены статьи по теоретическим и методологическим проблемам языкознания. Отдельный блок статей посвящен проблемам когнитивной лингвистики в аспекте когнитивной концептологии, языковой и концептуальной картин мира, аксиологической лингвистики, языковой прагматики (прагмалингвистики), лингвистической семиотики, социолингвистики, лингвокультурологии, межъязыковой коммуникации. Проблематика перевода освещена в аспекте истории перевода, теории перевода, современных инновативных подходов с учетом фактора социокультурных изменений. Освещались проблемы художественного текста. Большое внимание было уделено проблематике дискурса и дискурсивного анализа. (Kul)
Abstract 2: Tom zawiera teksty referatów wygłoszonych na konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w katedrze języków obcych i regionoznawstwa Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa 18-19.11.2015 r. i była poświęcona jubileuszowi G.G. Mołczanowej. W tomie zostały zamieszczone artykuły dotyczące teoretycznych i metodologicznych problemów językoznawstwa. Osobny blok artykułów został poświęcony zagadnieniom językoznawstwa kognitywnego w aspekcie kognitywnej konceptologii, językowego oraz konceptualnego obrazów świata, lingwistyki aksjologicznej, pragmatyki językowej (pragmalingwistyki), semiotyki lingwistycznej, socjolingwistyki, kulturologii językowej, komunikacji międzyjęzykowej. Problematyka przekładu została ukazana w aspekcie historii przekładu, teorii przekładu, współczesnych innowacyjnych podejść z uwzględnieniem czynnika zmian socjokulturowych. Omówiono także kwestie tekstu artystycznego. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę dyskursu i analizy dyskursywnej. (Kul/MF)
Author headings:
rd. Dem'jankov, Valerij Znakievič [Show]
Keywords: 2015 r., język rosyjski, języki słowiańskie, konferencja, materiały konferencyjne, Moskwa, życie naukowe
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1.6.4. Personalia [Show]
9.2.1.5. Russian. Text linguistics [Show]
9.2.1.6. Russian. Stylistics [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.8. Russian. Psycholinguistics [Show]
9.2.9. Russian. Ethnolinguistics [Show]
Personal subject heading:
Molčanova, Galina Georgievna [Show]