iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Сопоставительный анализ некоторых типов переосмыслений несвободных компонентов (лексических функций) коллокаций в русском и украинском языках
Author/editor: Володимир М. Труб
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 1997 R. 46 nr 2
Pages: 235-246
Note: Streszcz.: pol
Languages: rus
Abstract: Автор делает сопоставительный анализ русских и украинских компонентных коллокаций. Материал исследования взят из словаря, связанного с торговлей. Автор сосредоточивается на фразеологизмах, в которых один из компонентов глагол оказывать, совершать или принимать, и на их украинских соответствиях. Для описания исследуемого материала используется теория "Смысл↔Текст". Автор уделяет особое внимание селекционным ограничениям исследуемых глаголов, указывая механизмы образования языковых кальк. (MF)
Abstract 2: Autor w ujęciu porównawczym analizuje rosyjskie i ukraińskie frazeologizmy komponentowe. Materiał badawczy został zaczerpnięty ze słownika o tematyce handlowej. Autor koncentruje się na frazeologizmach, w których jednym z komponentów są człony оказывать, совершать, принимать oraz ich ukraińskie odpowiedniki. Do opisu badanego materiału została wykorzystana teoria Sens↔Tekst. Autor poświęca szczególną uwagę ograniczeniom selekcyjnym badanych czasowników, wskazując na mechanizmy powstawania kalk językowych. (MF)
Author headings:
au. Trub, Volodimir M. [Show]
Keywords: frazeologizm, język rosyjski, język ukraiński, język współczesny, językoznawstwo porównawcze, kalka językowa, kolokacja
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
9.2.6.5. Russian. Phraseology [Show]
9.4.6.5. Ukrainian. Phraseology [Show]