iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Ad perpetuam rei memoriam : profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin
Author/editor: pod red. Jolanty Migdał
Publication place: Poznań
Publisher: "Poznańskie Studia Polonistyczne"
Year: 2005
Series:
Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza ; nr 26 [Show]
Pages: 510 s.
Note: Bibliogr., fot.
Languages: pol
Abstract: Księga zawiera prace dotyczace głównie historii języka polskiego, słownictwa, onomastyki, frazeologii. W formie dodatku zamieszczono zbiór zdjęć Jubilata. (BO)
Author headings:
rd. Migdał, Jolanta [Show]
Keywords: historia języka, język polski, księga pamiątkowa, Rzepka Wojciech Ryszard (1940-2008)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1.6.4. Personalia [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
Personal subject heading:
Rzepka, Wojciech Ryszard [Show]
Articles:
KAPTUR Ewa: Czego życzymy na Dzień Ojca? .- Poznań, 2005 [Show]
DUNAJ Bogusław: Czy grafia staropolska rozstrzyga problem pierwotnego zasięgu tzw. kaszubienia? .- Poznań, 2005 [Show]
TWARDZIK Wacław: Dwa rozdziały z polskiej dialektologii historycznej : na językowym materiale "Rozmyślania przemyskiego" .- Poznań, 2005 [Show]
WYDRA Wiesław: Dwa teksty staropolskie .- Poznań, 2005 [Show]
SARNOWSKA-GIEFING Irena: Gołda - karaimka - kacerka .- Poznań, 2005 [Show]
BIAŁOSKÓRSKA Mirosława: Językowa kreacja Aldony w "Konradzie Wallenrodzie" Adama Mickiewicza .- Poznań, 2005 [Show]
MIGDAŁ Jolanta, PIHAN-KIJASOWA Alicja: Jubileusz 65-lecia urodzin Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki .- Poznań, 2005 [Show]
ZAGÓRSKI Zygmunt: Kilka uwag o spójności tekstu .- Poznań, 2005 [Show]
WIŚNIEWSKA Halina: Leksyka rzemieślnicza w utworach Jana Andrzeja Morsztyna .- Poznań, 2005 [Show]
PIHAN-KIJASOWA Alicja: Leksykalne zapożyczenia rosyjskie w najstarszych pamiętnikach polskich zesłańców .- Poznań, 2005 [Show]
ADAMCZYK Maria: Marchołta chytrego gadanie z Salomonem... : z zagadek dialogu tego .- Poznań, 2005 [Show]
DOMAŃSKA-FOBER Karolina: Młodopolski socjolekt młodzieżowy w dramacie Jana Augusta Kisielewskiego "W sieci" (1897 r.) .- Poznań, 2005 [Show]
GALA Sławomir: Nazwiska polskie typu Rzepka .- Poznań, 2005 [Show]
WALCZAK Bogdan: Nazwisko Rzepka na tle innych nazwisk odwarzywnych .- Poznań, 2005 [Show]
NOWAK Henryk: Nazwy larwy żaby - kijanki (Gyrinus) w gwarach Wielkopolski .- Poznań, 2005 [Show]
ZIERHOFFER Karol, ZIERHOFFEROWA Zofia: Nazwy najstarszych ośrodków kościelnych i państwowych na Węgrzech w polskich źródłach średniowiecznych i XVI-wiecznych .- Poznań, 2005 [Show]
SŁOBODA Agnieszka: Nieciągłość szyku w grupach imiennych z przymiotnikowymi wyrażeniami atrybutywnymi w staropolszczyźnie : na przykładzie wielkopolskich rot sądowych .- Poznań, 2005 [Show]
BĄBA Stanisław, SKIBSKI Krzysztof: O frazie Łyżka dziegciu w beczce miodu .- Poznań, 2005 [Show]
BOREJSZO Maria: O nazwach kobiet w dobie staropolskiej .- Poznań, 2005 [Show]
HOJDIS Bogdan: O powabie i marności tego świata rymów kilka z XVI-wiecznej sylwy .- Poznań, 2005 [Show]
RYBKA Małgorzata: O składni tomu "Laur Olimpijski" Kazimierza Wierzyńskiego .- Poznań, 2005 [Show]
KOZARYN Dorota: O świecie ptaków w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja : Kilka uwag ogólnych .- Poznań, 2005 [Show]
KAMIŃSKI Maciej: O wymowie drżąco-trącej głoski [r^ž] i jej odmianek w świetle pisowni poznańskich tekstów rękopiśmiennych okresu średniopolskiego .- Poznań, 2005 [Show]
DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna: Obraz węża w polszczyźnie ogólnej i biblijnej .- Poznań, 2005 [Show]
MIGDAŁ Jolanta: Odmiana rzeczownikowa przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych w listach króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów .- Poznań, 2005 [Show]
CZARNECKA Katarzyna: Perswazyjny charakter prelekcji skandynawskich matki Urszuli Ledóchowskiej : na przykładzie tzw. odczytu F z dnia 27 X 1915 r. .- Poznań, 2005 [Show]
KUCAŁA Marian: Połączenia typu ri w tekstach Jana Kochanowskiego .- Poznań, 2005 [Show]
MIKOŁAJCZAK Stanisław: Porównania w "Awanturze o Basię" i "Szatanie z siódmej klasy" Kornela Makuszyńskiego .- Poznań, 2005 [Show]
BREZA Edward: Proponowane przez rodziców imiona grecko-rzymskie .- Poznań, 2005 [Show]
KOŚĆ Józef: Prototyp gwar południowokresowych w tekstach folkloru .- Poznań, 2005 [Show]
SKOCZYLAS-STAWSKA Honorata: Refleksje wokół "Księgi Ecclesiastes" w tłumaczeniu Hieronima z Wielunia .- Poznań, 2005 [Show]
WOJTAK Maria: Rozmowa i coś jeszcze, czyli o strukturze wywiadu prasowego .- Poznań, 2005 [Show]
SIERADZKI Andrzej: 'Ruch po osi wertykalnej' w konstrukcjach syntaktycznych opartych na czasownikach prefiksalnych : okres staropolski .- Poznań, 2005 [Show]
JANKOWIAK Lucyna Agnieszka: Szesnastowieczne słownictwo medyczne na przykładzie zielnika Stefana Falimirza "O ziołach i mocy ich" z 1534 roku .- Poznań, 2005 [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Szymon Budny jako onomasta .- 2. Etnonimia, teo- i demononimia. Chrematonimia .- Poznań, 2005 [Show]
ZGÓŁKOWA Halina, ZGÓŁKA Tadeusz: Tożsamość językowa w poczuciu przynależności społecznej .- Poznań, 2005 [Show]
LISOWSKI Tomasz: Tradycja i nowatorstwo - demorfologizacja rodzaju w celowniku, narzędniku i miejscowniku lm. rzeczowników w trzech protestanckich edycjach Nowego Testamentu z 1563, 1606 i 1632 roku .- Poznań, 2005 [Show]
CYBULSKI Marek: Tytulatura w wybranych pamiętnikach polskich z XVI-XVIII w. .- Poznań, 2005 [Show]
KUPISZEWSKI Władysław: Uwagi o języku i stylu powieści Jarosława Abramowa-Newerlego "Lwy wyzwolone" .- Poznań, 2005 [Show]
BAJEROWA Irena: Uwagi o języku naukowym Adama Naruszewicza .- Poznań, 2005 [Show]
KSIĄŻEK-BRYŁOWA Władysława: Uwagi o języku XVI-wiecznego tekstu polemicznego Stanisława ze Szczodrkowic Morawickiego : "Rozmowa... o niektórych cerymoniach kościelnych..." .- Poznań, 2005 [Show]
MATUSZCZYK Bożena: W sprawie regionalizmów i dialektyzmów wielkopolskich w "Słowniku" Samuela Bogumiła Lindego .- Poznań, 2005 [Show]
Wykaz prac Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki .- Poznań, 2005 [Show]
LEWASZKIEWICZ Tadeusz: Wymowa typu ojcieć, więć ~ dac, łokiec w świetle dwudziestowiecznych rękopisów byłych mieszkańców Nowogródka .- Poznań, 2005 [Show]
KRĄŻYŃSKA Zdzisława: Wyrażenia przyimkowe w staropolskich konstrukcjach o kategorialnym znaczeniu 'miara' .- Poznań, 2005 [Show]
WITASZEK-SAMBORSKA Małgorzata, PIOTROWICZ Anna: Z doświadczeń badawczych nad gwarą miejską Poznania .- Poznań, 2005 [Show]
SIEROCIUK Jerzy: Z zasobu polskiego słownictwa : Murzyn .- Poznań, 2005 [Show]
SMÓŁKOWA Teresa: Znaki językowe .- Poznań, 2005 [Show]