iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Основания за признаването на хибридността като граматично явление в три славянски езика с оглед на категорията род
Author/editor: Моника Динева
Published in: Bałkany w oczach młodego człowieka : materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej, Łódź, 28-29 kwietnia 2005 roku .- Łódź, 2006 [Show]
Pages: 65-71
Languages: bul
Abstract: Авторката се опитва да докаже, че съществуват основания, да се признае статусът на хибридността в структурните особености на славянските езици. Съпоставят се трите езика от различни групи - полски, български и руски. В резултат тя твърди, че търсените основания се намират не само при съществителните, но и при други части на речта, а даже и при други граматични категории като число, падеж или залог. (MF)
Abstract 2: Autorka podejmuje próbę udowodnienia, że istnieją podstawy dla uznania statusu hybrydowości w pewnych strukturalnych osobliwościach języków słowiańskich. Skonfrontowane zostały trzy języki należące do różnych grup - polski, bułgarski i rosyjski. W wyniku badań autorka stwierdza, że takie podstawy istnieją nie tylko w przypadku rzeczowników, ale także dla innych części mowy, a nawet dla innych kategorii gramatycznych, takich jak liczba, przypadek czy strona. (MF)
Author headings:
au. Dineva, Monika [Show]
Keywords: część mowy, język bułgarski, język polski, język rosyjski, języki słowiańskie, kategoria gramatyczna, opis konfrontatywny
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.2. Bulgarian. Morphology. Morphonology [Show]
8.2.1.2. Polish. Morphology. Morphonology [Show]
9.2.1.2. Russian. Morphology. Morphonology [Show]