iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Беларуская фразеалогiя ў супастаўленнi з польскай и рускай : параўнальна-тыпалагiчны аспект
Author/editor: Анатоль Аксамiтаў
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 2003 27
Pages: 111-116
Note: Streszcz.: eng
Languages: bel
Abstract: W artykule przedstawiono wyniki analizy konfrontatywnej 1098 frazeologizmów białoruskich z ich odpowiednikami polskimi i rosyjskimi. Ze względu na stopień bliskości poszczególnych typów izofrazemy podzielono na 4 grupy: a) takie, które wykazują pełną zgodność pod względem budowy i znaczenia w porównywanych językach (абсалютныя iзaфраземы), np. brus. кароткая памяць, pol. krótka pamięć, ros. короткая память; b) izofrazemy, które różnią się znaczeniem jednego komponentu (эквiвалентныя iзафраземы), np. brus. дурны як пень, pol. głupi jak but, ros. глуп как пробка; c) takie, które wykazują zgodność ze względu na funkcję sygnifikacyjną, lecz różnią się składem komponentów (тоесныя iзафраземы), np. brus. з аднаго балота чэрцi, pol. z tej samej gliny, ros. одного поля ягода; d) różniące się nie tylko poszczególnymi komponentami, lecz także znaczeniem i funkcją stylistyczną (адэкватныя iзафраземы) – konotują w sobie narodowo-kulturowy charakter, np. brus. абое рабое, pol. wart Pac pałaca, a pałac Paca, ros. одним миром мазаны. W materiale wyodrębniono 216 (20%) jednostek o pełnej zgodności we wszystkich porównywanych językach. W obrębie pierwszej grupy jednostek frazeologicznych białorusko-polskich wyróżniono 160 (14%) – w języku rosyjskim odpowiadają im frazeologizmy z grupy 3 i 4. Frazeologizmów różniących się znaczeniem jednego komponentu w całym materiale zanotowano 112 (10%), natomiast z białoruskim komponentem narodowo-kulturowym, którym w języku polskim i rosyjskim odpowiadają jednostki o innej budowie, zanotowano w całym materiale 446 (40%). Analiza pozwala stwierdzić, że z jednej strony frazeologizmy są mocno zakorzenione w tradycji europejskiej i chrześcijańskiej, z drugiej zachowują cechy właściwe każdej z omawianych grup kulturowych. (PK)
Author headings:
au. Aksamìtaŭ, Anatol' [Show]
Keywords: frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), frazeologizm, język białoruski, język polski, język rosyjski, opis konfrontatywny, typologia
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]
9.2.6.5. Russian. Phraseology [Show]
9.3.6.5. Belorussian. Phraseology [Show]