iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Условия морфемной и словообразовательной адаптации заимствованных префиксальных элементов
Author/editor: М.А. Осипова
Published in: Synchroniczne badania porównawcze systemów gramatycznych języków słowiańskich : zbiór studiów .- Warszawa, 1992 [Show]
Pages: 111-118
Languages: rus
Abstract: В статье рассматриваются условия морфемного и словообразовательного освоения глагольных префиксальных элементов в составе заимствований современных сербохорватского, польского и русского языков. Число иностранных элементов на этом словообразовательном участке сравнительно невелико, и только некоторые из них достигают статуса формантов. По мнению автора, решающую роль в освоении заимствованных префиксов играет наличие в исконной лексике языка-рецептора словообразовательного значения, тождественного значению данного заимствованного элемента. Наибольшей словообразовательной активностью во всех рассматриваемых языках отличаются префиксы с.-х. де(з)- и ре- со значениями аннулирования и повторности действия. (KKG)
Abstract 2: W artykule przedstawione zostały warunki adaptacji morfemowej i słowotwórczej zapożyczonych elementów prefiksalnych czasowników we współczesnym języku serbsko-chorwackim, polskim i rosyjskim. Liczba obcych elementów w tej części słowotwórstwa jest niewielka, tylko niektóre osiągają status formantów. Według autorki decydującą rolę w przyswojeniu zapożyczonych prefiksów odgrywa obecność w rodzimej leksyce języka zapożyczającego znaczenia słowotwórczego, które jest identyczne ze znaczeniem danego zapożyczonego elementu. Największą aktywnością słowotwórczą we wszystkich badanych językach odznaczają się prefiksy sch. де(з)- i ре- o znaczeniu anulowania i czynności powtórnej. (KKG)
Author headings:
au. Osipova, Marija Arkad'evna [Show]
Keywords: adaptacja językowa, czasownik, język polski, język rosyjski, język serbsko-chorwacki, język współczesny, prefiks, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
9.2.1.3.2. Russian. Verbal formation [Show]
8.2.1.3.2. Polish. Verbal formation [Show]
4.1.3.2. Serbo-Croatian group. Verbal formation [Show]