iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Аспекты сопоставительного изучения категории числа
Author/editor: О.О. Лешкова
Published in: Synchroniczne badania porównawcze systemów gramatycznych języków słowiańskich : zbiór studiów .- Warszawa, 1992 [Show]
Pages: 37-43
Languages: rus
Abstract: В статье рассматриваются особенности выражeния количественных отношений в русском и западнославянских языках. Автоp отмечает бóльшую "плюральность” чешского и польского языках по сравнению с русским, свидетельством чего является более широкое распространение в западнославянских языках форм множественного дистрибутивного, ограниченность употребления единственного числа в обобщенно-cобирательном значении, а также (в польском языке) возможность определенно-количественной квантификации собирательных существительных. Специфически русскими автор считает формы единственного числа, использованые для обозначения множества объектов, не охваченных вcеобщей референцией, в западнославянских же языках их употребление ограничено. (KKG)
Abstract 2: Tematem artykułu jest specyfika wyrażania stosunków ilościowych w językach zachodniosłowiańskich oraz w języku rosyjskim. Autorka odnotowuje większą "pluralność” w języku czeskim i polskim w porównaniu z rosyjskim, która przejawia się w szerszym rozprzestrzeniu w językach zachodniosłowiańskich form dystrybutywnej liczby mnogiej, ograniczeniem użycia liczby pojedynczej w znaczeniu ogólnozbiorowym, a także (w języku polskim) możliwością kwantyfikacji określono-ilościowej rzeczowników zbiorowych. Za typowo rosyjskie uważane są formy liczby pojedynczej użyte dla oznaczania mnogości obiektów, nieobjętych referencją zupełną, natomiast w językach zachodniosłowiańskich ich zastosowanie jest ograniczone. (KKG)
Author headings:
au. Leškova, Ol'ga Oldržihovna [Show]
Keywords: język czeski, język polski, język rosyjski, języki zachodniosłowiańskie, kategoria gramatyczna, liczba, liczba mnoga, liczba pojedyncza, opis konfrontatywny, rzeczownik zbiorowy
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
9.2.1.2. Russian. Morphology. Morphonology [Show]
8.2.1.2. Polish. Morphology. Morphonology [Show]
6.1.1.2. Czech. Morphology. Morphonology [Show]