iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Так называемые прямыe genera verbi в серболужицких и русском литературных языках
Author/editor: М.И. Ермакова
Published in: Synchroniczne badania porównawcze systemów gramatycznych języków słowiańskich : zbiór studiów .- Warszawa, 1992 [Show]
Pages: 45-56
Languages: rus
Abstract: Анализ грамматической категории залога, понимаемой в качестве логико-грамматической категории, характеризующейся специфическими отношениями логического и синтаксического уровней – диатезы. В серболужицких литературных языках при образовании форм интранзитива и пассива наблюдается меньше формальных ограничений, связанных с видовой оппозицией или с валентной структурой глагола; в русском же литературном языке наблюдается тесная связь и влияние видового значения глагола, его характеристики с точки зрения переходности - непереходности на образование залоговых форм. (PK)
Abstract 2: Analiza gramatycznej kategorii strony w języku rosyjskim i w językach serbołużyckich, rozumiana jako logiczno-gramatyczna z charakterystycznymi specyficznymi relacjami na poziomie logicznym i syntaktycznym – diatezy. W literackich językach serbołużyckich przy tworzeniu form strony biernej i czasowników nieprzechodnich występuje mniej formalnych ograniczeń związanych z aspektową opozycją lub strukturą walencyjną czasownika – w literackim języku rosyjskim widoczny jest ścisły związek i wpływ aspektowego znaczenia czasownika, jego charakterystyki z punktu widzenia tranzytywności-nietranzytywności na kształtowanie się form kategorii strony. (PK)
Author headings:
au. Ermakova, Majja Ivanovna [Show]
Keywords: aspekt, czasownik nieprzechodni, czasownik przechodni, diateza, język rosyjski, języki łużyckie, kategoria gramatyczna, kategoria werbalna, morfologia 1 (budowa i odmiana wyrazów), strona, strona bierna
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
7.1.4. Sorb Group. Syntax [Show]
7.1.2. Sorb Group. Morphology. Morphonology [Show]
9.2.1.4. Russian. Syntax [Show]
9.2.1.2. Russian. Morphology. Morphonology [Show]