iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Улюбёны ў роднае слова : навуковае выданне з нагоды 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага
Author/editor: навук. рэд. П.А. Міхайлаў
Publication place: Мінск
Publisher: Беларускі дзярж. пед. ун-т
Year: 2000
Pages: 244 s.
Languages: bel
Author headings:
rd. Mìchajlaŭ, Pavel [Show]
Keywords: język białoruski, księga pamiątkowa, onomastyka 1 (zbiór nazw własnych), przekład 2 (rezultat), Янкоўскі Фёдар (1918-1989)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
9.3.7. Belorussian. Onomastics [Show]
1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation [Show]
Personal subject heading:
Jankoŭskì, Fëdar [Show]
Articles:
ŠABOVÌČ Mìkalaj: Аказіянальныя дзеясловы ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гг. ХХ ст. : адназоўнікавыя дэрываты з суфіксам -і-(-ы-) .- Мінск, 2000 [Show]
MÌCHAJLAŬ Pavel: Акцэнтная сістэма назоўнікаў жаночага роду ў адной гаворцы Гродзеншчыны .- Мінск, 2000 [Show]
LAŬRÈNAŬ Ales': З гісторыі вывучэння беларускіх прозвішчаў .- Мінск, 2000 [Show]
KALEČYC Alena: З гісторыі станаўлення беларускай энтамалагічнай тэрміналогіі .- Мінск, 2000 [Show]
RŽAVUCKAJA Maryna: Кантэкстуальныя замены ў структуры словазлучэння пры перакладзе мастацкага тэксту .- Мінск, 2000 [Show]
NJAMKOVÌČ Nìna: Мова твораў Ядвігіна Ш. з фальклорнай асновай .- Мінск, 2000 [Show]
RAČÈŬSKÌ Stanìslaŭ: Парцэляцыя як сродак экспрэсіўнага выдзялення тэкставых элементаў у творах Янкі Брыля .- Мінск, 2000 [Show]
VALOČKA Ganna: Прыёмы (спосабы) перакладу з рускай мовы на беларускую .- Мінск, 2000 [Show]
TRYPUCÌNA Tamara: Слова ў арыгінале і перакладзе мастацкага твора .- Мінск, 2000 [Show]
FACEEVA Svjatlana: Словы-сімвалы са значэннем 'месца дзеяння' ў беларускай вясельнай паэзіі .- Мінск, 2000 [Show]
AROČKA Larysa: Таўталогія як мастацкі прыём у прозе Ф.М. Янкоўскага .- Мінск, 2000 [Show]
STARAVOJT A.: Утварэнне прозвішчаў жыхароў Гомельшчыны з фармантам -енка (-энка) .- Мінск, 2000 [Show]