iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: W świecie słów i znaczeń : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Krei
Author/editor: pod red. Jolanty Maćkiewicz i Ewy Rogowskiej
Publication place: Gdańsk
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
Year: 2001
Pages: 334 s.
Languages: pol
Author headings:
rd. Maćkiewicz, Jolanta [Show]
rd. Rogowska-Cybulska, Ewa [Show]
Keywords: język polski, Kreja Bogusław (1931-2002), księga pamiątkowa, słownictwo, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), słowotwórstwo 2 (dyscyplina)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]
Personal subject heading:
Kreja, Bogusław [Show]
Articles:
GALA Sławomir: Antroponimia ludowa w badaniach nad słowotwórstwem gwarowym .- Gdańsk, 2001 [Show]
KOCHMAN Stanisław: Czy rosyjskie pokolenije jest polonizmem? .- Gdańsk, 2001 [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Deminutiva we współczesnym piśmiennictwie górnołużyckim .- Gdańsk, 2001 [Show]
KUCAŁA Marian: Dlaczego jest ciastkarnia, ale mleczarnia, młynarz, ale winiarz itp. .- Gdańsk, 2001 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Dwa przeciwstawne sobie kaszubskie przysłowia .- Gdańsk, 2001 [Show]
MALEC Maria: Ethnicum Bawar (Baier) w nazwiskach Polaków .- Gdańsk, 2001 [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Formacje typu *podchałupie, *zastrudze w gwarze wsi Wagi w powiecie łomżyńskim .- Gdańsk, 2001 [Show]
PAWŁOWSKA Regina: Jak językoznawca czyta poezję? : Wisława Szymborska "Kot w pustym mieszkaniu" .- Gdańsk, 2001 [Show]
BASARA Jan: Jak muzykanty w polu grały .- Gdańsk, 2001 [Show]
TREDER Jerzy: Kaszubska terminologia gramatyczna .- Gdańsk, 2001 [Show]
BREZA Edward: Nazwiska Dorenfeld(ski), Draheim, Drahim, Draim i podobne .- Gdańsk, 2001 [Show]
KOBYLIŃSKA Józefa: Nazwy pokrewieństwa w księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka (pow. limanowski) XVI-XVIII w. .- Gdańsk, 2001 [Show]
WOJTYŁA-ŚWIERZOWSKA Maria: O bliźnie i ubliżaniu : czy na pewno archaizmy semantyczne? .- Gdańsk, 2001 [Show]
KUPISZEWSKI Władysław: O języku zesłańców na Sybir na podstawie pamiętnika "Kwiaty na stepie" B. Piotrowskiej-Dubik .- Gdańsk, 2001 [Show]
MAĆKIEWICZ Jolanta: O jubilacie krótko .- Gdańsk, 2001 [Show]
LUBAŚ Władysław: O tzw. formantach potocznych .- Gdańsk, 2001 [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Polskie dialekty z perspektywy "Deutscher Sprachatlas" G. Wenkera z 1880 roku .- Gdańsk, 2001 [Show]
BOGUSŁAWSKI Andrzej: Portrecik nieznanego wyrażenia z brodą .- Gdańsk, 2001 [Show]
KARPLUK Maria: Próba odczytania imienia władcy Mazowsza (XI w.) Masław / Mięc(s)ław / Mojsław = Męsław .- Gdańsk, 2001 [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Przezwiska od wyrazów dźwiękonaśladowczych w staropolszczyźnie i ich późniejsze kontynuacje .- Gdańsk, 2001 [Show]
KĘSIKOWA Urszula: Przymiotniki z sufiksem -any w twórczości Słowackiego .- Gdańsk, 2001 [Show]
KOWALEWSKA-DĄBROWSKA Jolanta: Rola kontekstu w interpretacji tekstu poetyckiego .- Gdańsk, 2001 [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Rzeczowniki z sufiksem -ciel w "Biblii Budnego" z roku 1572 .- Gdańsk, 2001 [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Słowiańskie nazwy krawca i krawcowej w świetle materiałów "Atlasu ogólnosłowiańskiego" .- Gdańsk, 2001 [Show]
MAĆKIEWICZ Jolanta: Strategie perswazyjne w tekście naukowym .- Gdańsk, 2001 [Show]
PSTYGA Alicja: Struktury zuniwerbizowane z formantem -(ów)ka i -(ов)ка w nowym słownictwie polskim i rosyjskim .- Gdańsk, 2001 [Show]
CZARNECKI Tomasz: W poszukiwaniu etymologii wyrazu kobieta .- Gdańsk, 2001 [Show]
Wykaz publikacji profesora Bogusława Krei .- Gdańsk, 2001 [Show]
REICHAN Jerzy: Wyraz zmyślny w gwarach polskich na tle polszczyzny literackiej .- Gdańsk, 2001 [Show]
ŁUCZYŃSKI Edward: Z historii polskiego słownictwa morskiego : nazwy nadbudówek okrętowych .- Gdańsk, 2001 [Show]
ŁESIÓW Michał: Zestawienia w mikrotoponimii Lubelszczyzny .- Gdańsk, 2001 [Show]
OŻDŻYŃSKI Jan: Złożenia z pierwszym członem liczebnikowym pół- w słownictwie flisackim i żeglarskim .- Gdańsk, 2001 [Show]