iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Serbšćina w zańdźenosći a přitomnosći : sorabistiski rěčespytny sympozij wot 4. do 6. decembra 1997
Author/editor: [red.] Helmut Jenč, Sonja Wölkowa
Publication place: Budyšin
Publisher: Ludowe nakładnistwo Domowina
Year: 1999
Series:
Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow ; Lětnik 1999, wosebity zešiwk [Show]
Pages: 280 s.
Languages: wen, etc.
Abstract: Wozjewjenje přednoškow sorabistiskeje konferency w Budyšinje. (AP)
Author headings:
rd. Jenč, Helmut [Show]
rd. Wölkowa, Sonja [Show]
Keywords: 1997 r., Budziszyn, język dolnołużycki, język górnołużycki, językoznawstwo, materiały konferencyjne
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
7.1. Sorb Group. Modern literary language [Show]
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
7.7. Sorb Group. Onomastics [Show]
Articles:
WORNAR Edward: Analytiski futur perfektiwnych werbow w hornjoserbšćinje .- Budyšin, 1999 [Show]
EICHLER Ernst: Aufgaben der sorabistischen Namenforschung .- Budyšin, 1999 [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Dwie łużyckie pieśni pasyjne z XVI wieku na tle porównawczym .- Budyšin, 1999 [Show]
KRETSCHMER Anna: Einige Beobachtungen zur Sprachnorm : am Material der Sprache der obersorbischen Medien vor und nach der Wende .- Budyšin, 1999 [Show]
BERGER Tilman: Die Gebrauchsbedingungen des bestimmten Artikels im älteren Obersorbischen .- Budyšin, 1999 [Show]
DZIAMOVÁ Silvie: Jazykovědné studie Michała Hórnika publikované v Čechách .- Budyšin, 1999 [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Językowa komunikacja perswazyjna w prasie górnołużyckiej z końca XIX i początku XX wieku : wybrane zagadnienia .- Budyšin, 1999 [Show]
MUDRA Jiří: K problematice hornjoserbsko-čěskeho słownika .- Budyšin, 1999 [Show]
ŠOŁĆINA Jana: Kak "serbscy" su serbscy studenća? : prěnje wuslědki interdisciplinarneho přepytowanja .- Budyšin, 1999 [Show]
JENČ Helmut: Kulturna tradicija tučasneje hornjoserbskeje spisowneje rěče a tworjenje nowych pomjenowanjow .- Budyšin, 1999 [Show]
ŚLIWA Teresa: Leksemy wartościujące w tekstach "Časopisu Maćicy Serbskeje" z XIX wieku .- Budyšin, 1999 [Show]
LÖTZSCH Ronald: Mittel zum Ausdruck der Satznegation im Deutschen und Sorbischen .- Budyšin, 1999 [Show]
HENGST Karlheinz: Namenforschung und sorbisches Erbe außerhalb des heutigen Sorbischen .- Budyšin, 1999 [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Noch einmal zu den Vertretungen der urslaw. Verbindungen *kŕ-, *pŕ-, *(s)tŕ- durch - (šć-/sć-), - (ć) und (s)tć- (ć) in der ehemaligen sprachlichen Übergangszone zwischen dem Ober- und Niedersorbischen .- Budyšin, 1999 [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Rěč Krakowskeho (Berlinskeho) delnjoserbskeho rukopisa Noweho zakonja .- Budyšin, 1999 [Show]
BRIJNEN Hélène B.: Rukopisy Hansa Nepile-Rowniskeho – Eine unveröffentlichte Handschrift Nepilas .- Budyšin, 1999 [Show]
MUSIAT Sigmund: Serbšćina jako politikum w lětomaj rewolucije 1848/49 .- Budyšin, 1999 [Show]
MACHÁČKOVÁ Kateřina: Vliv přízvuku na délku vokálů v horní lužické srbštině .- Budyšin, 1999 [Show]
WÖLKOWA Sonja: Wo wuwiću stila hornjoserbskich nabožnych tekstow po druhej swětowej wójnje .- Budyšin, 1999 [Show]
MARTI Roland: Wožywjenje (rewitalizacija) dolnoserbskeje rěcy .- Budyšin, 1999 [Show]
STONE Gerald: Wuznam Hodźijskeho serbskeho rukopisa za serbsku dialektologiju .- Budyšin, 1999 [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Z badań nad kompetencją językową inteligencji łużyckiej : na podstawie ankiety socjolingwistycznej .- Budyšin, 1999 [Show]
ŠĚRAKOWA Irena: Ze syntaksy dźensnišeje spisowneje serbšćiny .- Budyšin, 1999 [Show]
STAROSTA Manfred: Ze źěła na nowem wobšyrnem dolnoserbsko-nimskem słowniku .- Budyšin, 1999 [Show]
WENZEL Walter: Zum Ausdruck der Familienzugehörigkeit in der niedersorbischen Anthroponymie : nach Kirchenbüchern des 17. Jahrhunderts .- Budyšin, 1999 [Show]
UNGER Mike: Zum Dualparadigma des Substantivs im niedersorbischen Neuen Testament des Mikławš Jakubica (1548) .- Budyšin, 1999 [Show]
GUTSCHMIDT Karl: Zum niedersorbischen Relativsatz .- Budyšin, 1999 [Show]
SCHAARSCHMIDT Gunter: Zum Wandel der Silbenstruktur in der historischen Phonologie des Ober- und Niedersorbischen .- Budyšin, 1999 [Show]
WINGENDER Monika: Zur Charakterisierung des Sorbischen in der Standardsprachentypologie .- Budyšin, 1999 [Show]
ADAMENKO Svìtlana Leonìdìvna: Структурно-словотворчий аналiз серболужицьких назв лiкарських рослин .- Budyšin, 1999 [Show]