iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.7.2. Macedonian. Toponymy

Description Type Actions
STANKOVSKA Ljubica: Македонска ојконимија .- Кн. 1 .- Скопје, 1995 Book [Show]
STANKOVSKA Ljubica: Македонска ојконимија .- Кн. 2 .- Скопје, 1997 Book [Show]
PEEV Kosta: Меѓуjaзичните контакти одразени во микротопонимиjaта во гевгелиско и доjранско .- "Годишен зборник = Annuaire" 1998 Journal article [Show]
VIDOESKI Božidar: Називи за 'извори' во македонскиот диалектен јазик и нивната застапеност во топонимијата : прилог кон македонската географска терминологија .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
TASEVA Lora: Нови данни за българската ботаническа лексика от топонимията на средновековната Македония .- "Проглас : филологическо списание" 1998 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna, MAKARIJ̌OSKA Lilǰana: Олга Иванова : 40 години плодна научна дејност .- "Македонски јазик" 2003 Journal article [Show]
MIOVSKA Vesna: Патронимиски ојконими во Кривопаланечко .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
MITKOV Marinko: Поимот синонимиско гнездо како средство за откривање стара лексика во македонската оjконимиja .- Скопje, 1998 Book article [Show]
STANKOVSKA Ljubica: Потеклото на неколку имиња на реки .- "Македонски јазик" 2003 Journal article [Show]
IVANOVA Olga: Речник на имињата на населените места во Р. Македонија /б, ѓ, е, ј, н, р, т, ќ, у, ф, х, џ, ш/ .- Скопје, 2014 Book [Show]
Displaying results 11-20 of 26 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3 [ Next >> (3) ] [ Last >| (3) ]