iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.1.4. Macedonian. Syntax

Description Type Actions
KAROLAK Stanisław: Понятие инхоативности и инхоативная конфигурация в грамматике македонского вида .- Скопје, 1998 Book article [Show]
GEORGIEVSKI Georgi: Предметна да-реченица при глаголски предикат .- "Македонски јазик" 1997 Journal article [Show]
ROUS Donka, KARANFILOVSKI Maksim: Префиксот у- и неговата морфолошка и семантичка функциja во чешкиот, рускиот и во македонскиот jaзик .- Скопje, 1998 Book article [Show]
ŠOKLAROVA-LJOROVSKA Germaniǰa: Прилог кон контрастивното проучувањe на словенските jaзици : врз материjaл од македонскиот, полскиот и рускиот jaзик .- Скопje, 1998 Book article [Show]
ǴURKOVA Aleksandra: Речениците со ради да во "Крнинскиот дамаскин" .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
VENOVSKA-ANTEVSKA Snežana: Сврзникот но во македонскиот јазик : дијахронија, синхронија, перспективи .- Скопје, 2003 Book [Show]
GEGOVSKI Deǰan: Сврзнички показатели на релацијата 'причина' во дијалектите на македонскиот јазик .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
MINOVA-ǴURKOVA Lilǰana: Сврзувачки средства во македонскиот jазик .- Скопjе, 1997 Book [Show]
ARGIROVSKI Mito: Семантиката на видот во македонскиот и грчкиот jaзик .- Скопје, 1998 Book article [Show]
GEGOVSKI Deǰan: Семантичко-синтактичка анализа на срвзничките лексеми со значење причина во македонскиот jазик .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
Displaying results 71-80 of 92 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (9) ] [ Last >| (10) ]