iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.3. Russian. Word-formation

Description Type Actions
LAKI Andrea: A melléknévi szuffixumok szintaktikai jelentése az orosz nyelvben [Синтакcическое значение суффиксов имен прилагательных в русском языке] .- Budapest, 1998 Book article [Show]
Das Adjektiv im Russischen : Geschichte, Strukture, Funktionen .- Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien, 1996 Book [Show]
STAWNICKA Jadwiga: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty .- Katowice, 2002 Book [Show]
DZIADOSZ Dorota: Charakterystyka słowotwórcza neologizmów rzeczownikowych w socjolekcie studentów z Sankt Petersburga .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Slavica Stetinensia" 2000 Journal article [Show]
KOWALCZYK Rafał: Charakterystyka słowotwórcza rosyjskich i polskich nazw translatorycznych .- Wrocław, 2009 Book article [Show]
SCHOORLEMMER Maaike: Complex event nominals in Russian : properties and readings .- "Journal of Slavic Linguistics" 1998 Journal article [Show]
STAWNICKA Jadwiga: Deminutywność jako rodzaj akcji : na materiale przekładowym rosyjsko-niemieckim .- Katowice, 2003 Book article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Derywaty dystrybutywne w tekście .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
RATKOVIĆ Dragana: Derywaty z interfiksem -i- / -i/y- oraz pierwszym członem czasownikowym w języku serbskim, rosyjskim oraz polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2016 Journal article [Show]
SAJEWICZ Michał: Dezintegracja formy wyrazu jako wykładnik pochodności słowotwórczej rzeczowników w polskim i rosyjskim języku potocznym .- Lublin, 1999 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 459 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (46) ]