iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.1. Slovak. Modern literary language

Description Type Actions
KÁŠA Peter: ["Slovensko a európske súvislosti v literatúre, jazyku a kultúre"] .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2000 Journal article [Show]
BODNÁROVÁ Martina: Adjektíva v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]
GLOVŇA Juraj: Aktualizovaná frazéma ako prostriedok výstavby textu .- Łódź, 2001 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Aktywność słowotwórcza a zjawisko zapożyczeń na przykładzie czasowników dwuaspektowych : w ujęciu polsko-słowackim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
BLUSZCZ Anna J.: Alternacyjne tworzenie zachodniosłowiańskich iteratiwów .- Katowice, 2003 Book article [Show]
KOVÁČOVÁ Zuzana: Antroponymá v spoločenskom románe .- Brno, 2014 Book article [Show]
OLOŠTIAK Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie .- Prešov, 2011 Book [Show]
ĎUROVIČ L'ubomír: "Atlas slovenského jazyka" a jazyk mesta .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
PATRÁŠ Vladimír: Bežná komunikácia obyvatel'ov súčasných miest vo svetle slovenských sociolingvistických výskumov .- Łódź, 1998 Book article [Show]
České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti : sborník referátů z mezinárodního odborného semináře uspořádaného u příležitosti sedmdesátin prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc., na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. února 2002 .- Olomouc, 2003 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 179 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (18) ]