iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.1.1. Belorussian. Phonetics. Phonology

Description Type Actions
SMUŁKOWA Elżbieta: Białoruś i pogranicza : studia o języku i społeczeństwie .- Warszawa, 2002 Book [Show]
Białoruś w dyskursie naukowym : lingwistyka, socjologia, politologia = Belarus u navukovym dyskurse : lìngvìstyka, sacyjalogìja, palìtalogìja = Belarus in scientific discourse : linguistics, sociology, political science .- Warszawa, 2017 Book [Show]
WOJTYRA Ewa: Interferencja prymarnej gwary białoruskiej na system fonetyczny wtórnie nabytego języka polskiego na przykładzie idiolektu .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2002 Journal article [Show]
ZELLER Jan Patrick: Lautliche Variation in weißrussisch-russisch gemischter Rede .- München ; Berlin ; Washington D.C., 2013 Book article [Show]
OSTROWSKI Bogumił: Odzwierciedlenie niektórych elementów fonetyki polskiej w białoruskich gwarach grodzieńskich .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2002 Journal article [Show]
BORKOWSKA Kamila, SKOREK Julian: Podstawowe jednostki intonacji języków rosyjskiego, białoruskiego i polskiego .- Zielona Góra, 2002 Book [Show]
GETKA Joanna: Prosta mowa końca XVIII wieku : język "Nauk Parafialnych" (Poczajów 1794) .- Warszawa, 2015 Book [Show]
SAWICKA Irena: System fonetyczny polszczyzny ukształtowanej na białoruskim podłożu dialektalnym .- Warszawa, 2001 Book article [Show]
GETKA Joanna: Uwagi o fonetyce języka starobiałoruskiego w literaturze tłumaczeniowej .- "Acta Albaruthenica" 2014 Journal article [Show]
OSTROWSKI Bogumił: Wpływ polszczyzny na białoruskie gwary okolic Grodna : adaptacja polskich wyrazów zawierających samogłoski nosowe .- "Studia Russica" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 75 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (2) ] [ Last >| (8) ]