iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Šivic-Dular
Given names: Alenka
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Šivic-Dular Alenka [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor ŠIVIC-DULAR Alenka .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2002 [Recenzja pracy: PEEV Kosta: Речник на македонските говори во југоисточниот егејски дел .- Скопје, 1999] Journal article [Show]
autor ŠIVIC-DULAR Alenka: Arealna distribucija substantivov na -ьje v južnoslovanskih govorih : s posebnim ozirom napodaljšavo izglasnego vokala .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2008 Journal article [Show]
autor ŠIVIC-DULAR Alenka: Besedna družina iz korena *god- v slovanskih jezikih : pomenoslovna razčlemba v kulturološkem kontekstu .- Ljubljana, 1999 Book [Show]
autor ŠIVIC-DULAR Alenka: Bibliografija slovenskih udeležencev dosedanjih mednarodnih slavističnih kongresov : referati, komunikati, tematski bloki .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 2013 Journal article [Show]
autor ŠIVIC-DULAR Alenka: Južnoslovansko-zahodnoslovanske izoglose in njihov pomen za praslovansko dialektologijo : na slovanskem fitonimu za 'Alnus' .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
autor ŠIVIC-DULAR Alenka: Kontrakcija v slovanskih jezikih : v kontekstu poznopraslovanskega akcentskega pravila .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1998 Journal article [Show]
autor ŠIVIC-DULAR Alenka: Skladenjska določitev lastnega imena : na podlagi samostalniških zvez z imenovalnim prilastkom .- "Jezik in slovstvo" 1998 Journal article [Show]
autor ŠIVIC-DULAR Alenka: Slovenska pridevniška sklanjatev v luči razlage S. Škrabca in V. Oblaka .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
autor ŠIVIC-DULAR Alenka: Slovenska slavistika in mednarodni slavistični kongresi .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 2013 Journal article [Show]
autor ŠIVIC-DULAR Alenka: К типологии внутриязыковых факторов развития : на примере славянских языков .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 2013 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 13 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]

Related documents

Description Type Actions