iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Основные типы заимствований в белорусско-литовско-польском пограничье
Author/editor: Василий Стариченок
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 2006 30
Pages: 323-332
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: В статье рассматривается вопрос взаимных влияний и заимствований на территории пограничья польского, белорусского и литовского языков. Показано, что в белорусском языке можно выделить две группы заимствований из польского и литовского в зависимости от времени заимствования (одна группа - в период Великого княжества Литовского, другая - намного позже). Кроме того, заимствования можно разделить по степени соотнесенности с первоисточниками. Выделяются заимствования с эквивалентной соотнесенностью, с отношениями несовпадения, с отношениями пересечения и с отношениями включения. Подчеркивается также большое количество локализмов. (MF)
Abstract 2: W artykule autor bada zagadnienie wzajemnych wpływów i zapożyczeń na pograniczu języków polskiego, białoruskiego i litewskiego. Pokazuje, że w języku białoruskim można wydzielić dwie grupy zapożyczeń z języków polskiego i litewskiego w zależności od okresu, w którym zostały zapożyczone (jedna grupa w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego, druga - znacznie później). Oprócz tego zapożyczenia można podzielić ze względu na stopień zgodności semantycznej z leksemami pierwotnymi. Wydzielone zostały zapożyczenia o zgodności ekwiwalentnej, z relacjami braku zgodności, z relacjami krzyżowości oraz z relacjami inkluzywności. Podkreślona została także duża liczba lokalizmów. (MF)
Author headings:
au. Staryčonak, Vasìl' [Show]
Keywords: historia języka, interferencja językowa, język białoruski, język litewski, język polski, kontakty językowe, pogranicze językowe, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
9.3.6.1. Belorussian. History of lexicon [Show]
9.3.9. Belorussian. Ethnolinguistics [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]