iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Актуальныя пытанні беларускай лінгвістыкі : да 80-годдзя прафесара М.С. Яўневіча
Author/editor: рэдкал.: П.А. Міхайлаў, Н.М. Нямковіч, Т.М. Трыпуціна, С.І. Фацеева, А.М. Цясевіч
Publication place: Мінск
Publisher: Беларускі дзярж. пед. ун-т
Year: 2002
Pages: 218 s.
Languages: bel
Author headings:
rd. Mìchajlaŭ, Pavel [Show]
rd. Njamkovìč, Nìna [Show]
rd. Trypucìna, Tamara [Show]
rd. Faceeva, Svjatlana [Show]
rd. Cjasevìč, Alena [Show]
Keywords: język białoruski, księga pamiątkowa, onomastyka 1 (zbiór nazw własnych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), Яўневіч Міхаіл (1922-2010)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
9.3.1.3. Belorussian. Word-formation [Show]
9.3.7. Belorussian. Onomastics [Show]
9.3.1.4. Belorussian. Syntax [Show]
Personal subject heading:
Jaŭnevìč, Mìchaìl [Show]
Articles:
PETYŠ Taccjana: Аднасітуацыйныя складаназалежныя сказы з даданымі часу .- Мінск, 2002 [Show]
ŠABOVÌČ Mìkalaj: Аказіянальныя нульсуфіксальныя назоўнікі ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гг. ХХ ст. .- Мінск, 2002 [Show]
DZERGAČOVA Taccjana: Актуальныя праблемы вывучэння гукавых і рытміка-інтанацыйных рэсурсаў сучаснай беларускай мовы : фонастылістычны аспект .- Мінск, 2002 [Show]
RAGAŬCOŬ Vasìl': Антрапонімы як сродак камічнай характарыстыкі персанажа ў беларускай драматургіі .- Мінск, 2002 [Show]
ŠAŬČÈNKA Mìchaìl: Асаблівасці словаўжывання прысвятка куцця ў беларускай мове .- Мінск, 2002 [Show]
TRACHANKÌNA Taccjana: Асноўныя аспекты моўнай сітуацыі ў сучасным прамысловым горадзе Беларусі : Наваполацк .- Мінск, 2002 [Show]
DANÌLOVÌČ Mìkola: Безэквівалентныя ўласнафразеалагічныя дыялектызмы з аб'ектным значэннем .- Мінск, 2002 [Show]
PÌŠČULËNAK V.: Да гісторыі ўжывання жаночых уласных асабовых імён .- Мінск, 2002 [Show]
LUKAŠANEC Aljaksandr: Да праблемы ацэнкі сучасных працэсаў у лексіцы і словаўтварэнні беларускай мовы .- Мінск, 2002 [Show]
ZABAŠTANSKAJA Aksana: Да праблемы вывучэння нерэгулярных фанетычных з'яў у беларускіх гаворках .- Мінск, 2002 [Show]
KÌRDUN Ala: Да пытання аб супастаўляльным даследаванні словаўтваральных гнёзд рускай і беларускай моў : на матэрыяле тэмпаральнай лексікі .- Мінск, 2002 [Show]
DZJADOVA Alena: Дзеяслоўныя назвы маўленчай дзейнасці чалавека ў старабеларускім перакладзе "Александрыі" пачатку ХVІІ стагоддзя .- Мінск, 2002 [Show]
VARANOVÌČ Valeryj: Дэрывацыйная структура некаторых нестандартных субстантываў .- Мінск, 2002 [Show]
VASÌLEŬSKAJA Alena: Загалоўкі твораў Лукаша Калюгі .- Мінск, 2002 [Show]
KALEČYC Alena: Крыніцы ўзбагачэння і шляхі ўпарадкавання беларускай энтамалагічнай тэрміналогіі .- Мінск, 2002 [Show]
LAŬRÈNAŬ Ales': Марфалагічнае ўтварэнне прозвішчаў жыхароў Міншчыны .- Мінск, 2002 [Show]
KAZAČÈNKA Taccjana: Назвы асоб ткацкага і швейнага рамёстваў у палескіх гаворках .- Мінск, 2002 [Show]
DAŬBEŠKA Nìna: Найменні са значэннем месца ў саставе безэквівалентнай лексікі .- Мінск, 2002 [Show]
MÌCHAJLAŬ Pavel: Націск дзеепрыметнікаў у беларускай дыялектнай мове .- Мінск, 2002 [Show]
ŠYŠONAK K.: Некаторыя асаблівасці структуры і ўтварэння аднакампанентавых псеўданімаў беларускіх пісьменнікаў XVI- пачатку ХХ стагоддзяў .- Мінск, 2002 [Show]
MAROZ Svjatlana: Няўласнапасесіўныя словазлучэнні з атрыбутыўнай функцыяй у беларускіх мастацкіх тэкстах .- Мінск, 2002 [Show]
PRYGODZÌČ Mìkalaj: П. Шпілеўскі і яго "Заметки белорусца о белорусском языке" (1853) .- Мінск, 2002 [Show]
RŽAVUCKAJA Maryna: Перакладчыцкія трансфармацыі ў структуры складанага сказа .- Мінск, 2002 [Show]
SCJACKO Pavel: Пра больш заканамерныя і прыдатныя варыянты лінгвістычных тэрмінаў .- Мінск, 2002 [Show]
ŠUR Vasìl': Прыёмы рэалізацыі канатацыйных значэнняў онімаў у мастацкіх тэкстах Якуба Коласа .- Мінск, 2002 [Show]
RUSAK Valjancìna: Прынцыпы класіфікацыі дзеяслова ў сучаснай беларускай мове .- Мінск, 2002 [Show]
VALASENKA Alena: Састаўныя тапонімы як назвы аб'ектаў руднага промыслу на Беларусі .- Мінск, 2002 [Show]
ČAJKA Natallja: Сістэма класіфікацый функцый эліптычных канструкцый у беларускай мове .- Мінск, 2002 [Show]
ZÌMANSKÌ Vadzìm: Склонавыя формы назоўнікаў у старабеларускай мове ранняга перыяду : на матэрыяле Вісліцкага статута ХV ст. .- Мінск, 2002 [Show]
SÌPLÌVENJA Žanna: Словаўтваральная сінанімія ад'ектываў, матываваных іншамоўнымі назоўнікамі .- Мінск, 2002 [Show]
GENKÌN Uladzìmìr: Словаўтварэнне на базе айконімаў у сучаснай беларускай мове .- Мінск, 2002 [Show]
CJASEVÌČ Alena: Спіс друкаваных прац прафесара М.С. Яўневіча за 1951-2001 гг. .- Мінск, 2002 [Show]
SEMJAN'KOVA Galìna: Сучасныя прозвішчы жыхароў Віцебшчыны, утвораныя ад "колеравых" апелятываў .- Мінск, 2002 [Show]
KRUK Barys: Тэкстацэнтрычны падыход у апісанні бяззлучнікавых складаных сказаў .- Мінск, 2002 [Show]
BARYSENKA Natallja: Устарэлыя асабовыя намінацыі ў гістарычнай прозе Леаніда Дайнекі .- Мінск, 2002 [Show]
LJAŠUK Vìktoryja: Фальклорная і літаратурная нормы : дынаміка і спецыфіка ўзаемадзеяння .- Мінск, 2002 [Show]
BURAK Ìryna: Функцыі злучнікаў у мастацкім тэксце .- Мінск, 2002 [Show]
SADOŬSKAJA Anžalìka: Функцыянальна-стылёвыя разрады фразеалагізмаў са структурай спалучэння слоў .- Мінск, 2002 [Show]
MALAŽAJ Galìna, AROČKA Larysa: Характарыстычнае слова ў мастацкім кантэксце Фёдара Янкоўскага .- Мінск, 2002 [Show]
BARYSENKA Vol'ga: Эпітэты-прыдаткі ў паэтычнай мове Васіля Віткі .- Мінск, 2002 [Show]