iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Śląskie studia lingwistyczne
Author/editor: pod red. Krystyny Kleszczowej i Joanny Sobczykowej
Publication place: Katowice
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Year: 2003
Series:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2108 [Show]
Pages: 351 s.
Languages: pol, rus
Abstract: Książka dedykowana J. Zieniukowej. (JB)
Author headings:
rd. Kleszczowa, Krystyna [Show]
rd. Sobczykowa, Joanna [Show]
Keywords: język polski, języki słowiańskie, księga pamiątkowa, personalia, pragmalingwistyka, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
Personal subject heading:
Zieniukowa, Jadwiga [Show]
Articles:
BLUSZCZ Anna J.: Alternacyjne tworzenie zachodniosłowiańskich iteratiwów .- Katowice, 2003 [Show]
SOBCZYKOWA Joanna: Architryklin : polskie losy leksemu biblijno-antycznego .- Katowice, 2003 [Show]
Bibliografia prac Profesor Jadwigi Zieniukowej za lata 1955-2001 .- Katowice, 2003 [Show]
STAWNICKA Jadwiga: Czynnik "anulowania efektu" a wybór aspektu w kontekście krotności ograniczonej w języku polskim .- Katowice, 2003 [Show]
PRZYBYLA Olga: Deskryptywne wypowiedzi nauczycieli na lekcji .- Katowice, 2003 [Show]
RUDNICKA-FIRA Elżbieta: Elementy łacińskie w nazwach osobowych (nazwiskach) mieszkańców Krakowa od XVI do XVIII w. .- Katowice, 2003 [Show]
BASAJ Mieczysław: Etymologie Mateusza Benešovskiego .- Katowice, 2003 [Show]
TOKARZ Emil: Język słoweński w kontekście unijnej wielokulturowości .- Katowice, 2003 [Show]
TAMBOR Jolanta: Kilka uwag o edukacji regionalnej : na przykładzie Śląska i Kaszub .- Katowice, 2003 [Show]
WERNER Izabela: Losy XVI-wiecznych związków frazeologicznych nazywających mówienie .- Katowice, 2003 [Show]
BOŃKOWSKI Robert: Łacińskie nazwy miesięcy i ich miejsce w dzisiejszej słowiańszczyźnie .- Katowice, 2003 [Show]
REJTER Artur: Metatekstowy wymiar fragmentów zapowiadających (tzw. argumentów) "Psałterza puławskiego" .- Katowice, 2003 [Show]
TERMIŃSKA Kamilla: Mit języka w Biblii .- Katowice, 2003 [Show]
KLESZCZOWA Krystyna, SOBCZYKOWA Joanna: Nota biograficzna [Jadwigi Zieniukowej] .- Katowice, 2003 [Show]
WITOSZ Bożena: O kategorii różnorodności : w refleksji teoretycznej współczesnej lingwistyki .- Katowice, 2003 [Show]
ŻMIGRODZKI Piotr: O kilku błędach w słownikach języka polskiego .- Katowice, 2003 [Show]
BURZYWODA Urszula: O miłości ojczystego języka na Górnym Ślasku w XIX w. .- Katowice, 2003 [Show]
SŁAWKOWA Ewa: O profilu komunikacyjnym polszczyzny : z zagadnień komunikacji międzykulturowej i etnopragmatyki .- Katowice, 2003 [Show]
JANOWSKA Aleksandra: O tautologicznych derywatach czasownikowych w staropolszczyźnie .- Katowice, 2003 [Show]
SYNOWIEC Helena: O trudnościach w komunikacji językowej w szkołach w środowisku gwarowym .- Katowice, 2003 [Show]
JAKUBIAK Ewa: Obraz śląskiego domu w pracach gimanazjalistów .- Katowice, 2003 [Show]
PIELA Agnieszka: "Pisanie" w zasobie frazeologicznym polszczyzny .- Katowice, 2003 [Show]
GRYBOSIOWA Antonina: Pragmatyczne pożytki z lektury pamiętników .- Katowice, 2003 [Show]
WOLIŃSKA Olga: Rozkaz jako gatunek tekstu wojskowego .- Katowice, 2003 [Show]
WILKOŃ Aleksander: Rozwój prasłowiańskich grup spółgłoska plus jota .- Katowice, 2003 [Show]
WICHERKIEWICZ Tomasz: Stan ochrony języków mniejszościowych i regionalnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej .- Katowice, 2003 [Show]
KLESZCZOWA Krystyna: Staropolskie adiectiva dicendi : ze studiów nad semantyką historyczną .- Katowice, 2003 [Show]
ŻYDEK-BEDNARCZUK Urszula: Strategie językowe w tytułach dyskursów naukowych .- Katowice, 2003 [Show]
SZYMONIUK Maja: Stylistyczna jednostka przekładowa .- Katowice, 2003 [Show]
DYLUS Daniela: Synonimiczne nomina personae w "Biblii królowej Zofii" : przyczynek do badania synonimiki staropolskiej .- Katowice, 2003 [Show]
LEGOMSKA Julia: U progu rozumienia pojęcia 'naród' .- Katowice, 2003 [Show]
ŻMIGRODZKA Bożena: Wariantywność wzorca tekstowego modlitwy do świętych .- Katowice, 2003 [Show]
SIUCIAK Mirosława: Wpływ drukarzy na kształtowanie normy języka ogólnego w XVII w. .- Katowice, 2003 [Show]
JĘDRZEJKO Ewa, KITA Małgorzata: Wszystkiego najlepszego! : życzenia jako akty językowo-kulturowe : konwencje i kreacyjność .- Katowice, 2003 [Show]
MADEJA Agnieszka: XVI-wieczne czasowniki opisujące głosy zwierząt .- Katowice, 2003 [Show]
NIESPOREK-SZAMBURSKA Bernadeta: Zima : językowe obrazowanie w wierszowanych tekstach dzieci .- Katowice, 2003 [Show]
PASTUCHOWA Magdalena: Zmiana znaczenia czy zmiana użycia : o niektórych problemach z opisem czasowników staropolskich .- Katowice, 2003 [Show]
NIEWIARA Aleksandra: Zmiany semantyczne w ujęciu panchronicznym .- Katowice, 2003 [Show]
CZERWIŃSKI Piotr: Слова-сигналы в когнитивных моделях высказывания : коммуникативные предметно-тематические проекции .- Katowice, 2003 [Show]