iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Nieznany zabytek polszczyzny północno-wschodniej z połowy XIX wieku
Author/editor: Wanda Budziszewska
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 1994 22
Pages: 95-108
Languages: pol
Abstract: Artykuł zawiera analizę fonologiczną, morfologiczną i leksykalną anonimowego rękopisu północnokresowego "Różne wiadomości potrzebne", zawierającego przepisy i porady m.in. lekarskie, kucharskie i ogrodnicze. Autorka na podstawie źródeł oraz języka zabytku stwierdza, że powstał on w połowie XIX w. Celem omówienia jest wskazanie form odbiegających od ówczesnego języka ogólnego. Wyróżniono zmiany fonetyczne charakterystyczne dla badanego zabytku, jak: przejścia i zastępowanie głosek lub połączeń w określonych pozycjach, unikanie białoruskiego akania, wypadanie i wtrącanie samogłosek w określonych wyrazach, użycie leksemów z pełnogłosem, ślady II palatalizacji tylnojęzykowej na gruncie wschodniosłowiańskim, podwajanie spółgłosek, archaiczna kresowa wymowa określonych grup spółgłoskowych, zmiękczenie spółgłosek. W zakresie morfologii odnotowane zostały odchylenia na poziomie deklinacji rzeczownika, tematów przymiotnika i czasownika, przyrostków przymiotnika i rzeczownika, zdrobnień, orzeczników, użycia formy zwrotnej. Zarejestrowano wiele nienotowanych i słabo notowanych wyrazów regionalnych, zaklasyfikowanych do grup: ciało człowieka i zwierzęcia, nazwy zwierząt, nazwy chorób, nazwy chorób zwierząt, nazwy roślin (klasa najliczniejsza), terminologia pszczelarska, łowiectwo, dom (‘budynek’), praca w kuchni, nazwy preparatów, przymiotniki, zwroty, czasowniki. Omówione zostało znaczenie i pochodzenie wybranych form wyrazowych, ewentualnie ich kontekst zdaniowy. Znaczącą część specyficznych leksemów stanowią rutenizmy, białorutenizmy lub ogólnie wyrazy powstałe pod wpływem języków wschodniosłowiańskich. Praca zawiera alfabetyczny wykaz leksemów wyekscerpowanych z zabytku, a nieomówionych w części poświęconej analizie słownictwa. (Bi)
Author headings:
au. Budziszewska, Wanda [Show]
Keywords: 19 w. (połowa), białorutenizm, fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), historia języka, morfologia 1 (budowa i odmiana wyrazów), polszczyzna północnokresowa, regionalizm, "Różne wiadomości potrzebne", rutenizm, słownictwo
Tags:
Classification:
8.2.2. Polish. History of language [Show]
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]
8.2.1.1. Polish. Phonetics. Phonology [Show]
8.2.1.2. Polish. Morphology. Morphonology [Show]