iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Структура сербохорватского языкового пространства в балканском контексте
Author/editor: Андрей Н. Соболев
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 1994 1
Pages: 77-93
Note: Mapy, streszcz.: pol
Languages: rus
Abstract: Целью статьи является определение места себрохорватских диалектов в балканском языковом союзе. Pаспределение балканских явлений описывают типологические изoголоссы, которые позволяют не только наметить ареалы, охваченные этими явлениями, но и установить центры возниковения этих инноваций. Автор рассматривает диалекты: призренско-тимокский, косовско-ресавский, смедеревско-вршацкий и шумадинско-воеводинский, а также выделяет контактные зоны славянских диалектов с неславянской балканской средой: черногорскую и банатскую. В результате, "балканской" частью языковой сербохорватской территории являются призренско-тимокские диалекты, "небалканской" - остальные штокавские диалекты и кайкавско-чакавская часть. (KKG)
Abstract 2: Celem pracy jest ustalenie miejsca języka serbsko-chorwackiego w bałkańskiej lidze językowej. Dystrybucję bałkańskich cech opisują izoglosy typologiczne, które pozwalają nie tylko nakreślić obszary objęte tymi cechami, ale także określić centra pojawiania się tych innowacji. Autor rozpatruje następujące dialekty: prizreńsko-timoczki, kosowsko-resawski, smederewsko-wrszacki i szumadijsko-wojwodziański, jak również wydziela sfery kontaktowe dialektów słowiańskich z niesłowiańskim bałkańskim środowiskiem językowym: czarnogórską i banacką. W rezultacie, za "bałkańską" część serbsko-chorwackiego językowego terytorium uznana jest prizreńsko-timoczka, a "niebałkańską" - pozostałe dialekty sztokawskie oraz część kajkawsko-czakawska. (KKG)
Author headings:
au. Sobolev, Andrej Nikolaevič [Show]
Keywords: bałkanizm, bałkańska liga językowa, dialekt sztokawski, język serbsko-chorwacki, kontakty językowe, wpływ językowy
Tags:
Classification:
4.3. Serbo-Croatian group. Dialectology [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]